Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 504031-2017

16/12/2017    S242

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 242-504031

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Adres pocztowy: ul. Senatorska 29/31
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Not specified
Kod pocztowy: 00-099
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
E-mail: jpolak@szrm.pl
Tel.: +48 223124400
Faks: +48 223124490
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szrm.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szrm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga

Numer referencyjny: RZP-II-WI/21/DZP-1/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem konkursu będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Koncepcja obejmie kapitalny remont, przebudowę zabytkowej kamienicy pod adresem Targowa 80a i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41–30–06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.

Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowi przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. Klaster skupia inicjatywy oparte na kreatywności i odpowiedzialności za wspólnotę. Oferując przestrzeń, a w niej możliwość inspirujących spotkań wyzwala energię płynącą ze współpracy i wykorzystuje ją do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. CKNP jest mocno osadzone w realiach dzielnicy, zna potrzeby lokalnej społeczności i rozumie je, działa w sieci instytucji realizujących podobne cele, w ścisłej współpracy z otoczeniem.

CKNP to kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne nie tylko pod względem przestrzennym ale i społecznym. Zachęca do aktywności inspiruje do spotkań, współpracy i wymiany.

Jest inwestycją wpisaną do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/zintegrowany-program-rewitalizacji-mst-warszawy-do-2022-roku i realizuje jego cele.

Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do inspirującego kontaktu ze sztuką i rzemiosłem tak by aktywnie włączali się w zmienianie swojego otoczenia. Misję tę realizuje poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.

CKNP należy zaprojektować jako miejsce zapraszające i ogólnodostępne, o niezobowiązującym, dalekim od oficjalnego, charakterze wystroju, zachęcające do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniające oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacyjnym, opisanym w raporcie z konsultacji społecznych pt. Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego budynków Centrum Kreatywności Nowa Praga oraz w Raporcie z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych.

Architektura CKNP powinna ustanawiać przestrzeń współdzieloną („Shared Space”) i egalitarną, stymulującą użytkowników do integracji i współdziałania, grupowej kreacji, poszukiwania pomysłów, dyskusji i inspiracji. Wnętrze powinno być otwarte na dynamiczne zmiany i umożliwiać szybkie modyfikacje dostosowujące je do tymczasowych potrzeb i pomysłów użytkowników. Metaforą dla CKNT nie jest terytorium, ale katalizator przemian. Oczekiwanym efektem projektu będzie przestrzeń wielofunkcyjna, o dużych możliwościach aranżacyjnych, eliminująca potencjalne bariery poprzez inkluzywność przestrzeni oraz jej otwartość na zmiany („aranżowalność”) i rezygnację z zaznaczania hierarchicznych podziałów (przestrzennych i symbolicznych), które wymuszałyby określone zachowania, ograniczały inwencję i spontaniczność.

W projektowaniu CKNP należy wziąć pod uwagę zapisy wynikające z dokumentu pn. „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktur dla pieszych w m. st. Warszawie”.

Szczegółowe wymagania i wytyczne zostały określone w Regulaminie Konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: DPT/BDG-II/POPT/146/16

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

Kryteria pierwszorzędne.

1) wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta,

2) integralność kompozycji w całości,

3) uwzględnienie oczekiwań społecznych wynikających z konsultacji społecznych,

4) walory architektoniczne.

Kryteria drugorzędne.

1) podział na poszczególne strefy funkcjonalne – właściwy układ pomieszczeń,

2) efektywność energetyczna, z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków,

3) walory ekonomiczne.

Kryteria wymienione powyżej są rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej. Sędziowie mają równe prawa w głosowaniu. W spornych sytuacjach niemożliwych do rozwiązania większością głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu.

Ewentualne wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w Konkursie lub, w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/01/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień w łącznej wysokości 115 000 PLN brutto, w tym:

— I nagroda – pieniężna w wysokości 50 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Nagroda finansowana z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020,

— II nagroda – pieniężna w wysokości 35 000 PLN;

— III nagroda – pieniężna w wysokości 20 000 00 PLN.

2 wyróżnienia – po 5 000 PLN każde. Wyróżnienia finansowane z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020.

Organizator konkursu zastrzega możliwość innego podziału kwoty nagród w przypadku nie przyznania którejś z nagród, albo sklasyfikowaniu więcej niż jednego Uczestnika konkursu na tym samym poziomie (II lub III).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami..

Nagrody pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 21 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.

W przypadku gdy nagrodzony Wykonawca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wypłata nagrody zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1) Tomasz Konior - Przewodniczący sądu konkursowego
2) Beata Bejtman-Kuźmienko - Sędzia Referent - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
3) Wojciech Hawryłkiewicz - Sędzia konkursowy - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
4) Dorota Czerwińska - Sędzia konkursowy - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
5) Grzegorz Wolff - Sędzia konkursowy - Biuro Rozwoju Gospodarczego
6) Katarzyna Wrońska - Sędzia konkursowy - Biuro Rozwoju Gospodarczego
7) Piotr Sawicki - Sędzia konkursowy - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
8) Jacek Grunt-Mejer - Sędzia konkursowy - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
9) Beata Marczak-Wacławek - Sędzia konkursowy - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:

● nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 5 ust. 1 i 4 Ustawy.

● spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.:

a) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej,

b) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (wraz z załącznikami) zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w tym dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie), Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2017