Dostawy - 505074-2017

Wyświetl widok skrócony

19/12/2017    S243

Włochy-Ispra: Darowizna w postaci nadającego się do ponownego użycia i recyklingu sprzętu ICT na rzecz organizacji o charakterze niezarobkowym działających w jednym z państw członkowskich UE, realizujących cele humanitarne, społeczne, edukacyjne, szkoleniowe, charytatywne lub z zakresu ochrony środowiska

2017/S 243-505074

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Włochy. Email: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Składanie wniosku:

Celem niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania jest stworzenie listy wstępnie wybranych kandydatów na potrzeby przekazania dóbr wielokrotnego użytku i dóbr poddających się recyklingowi dla organizacji o charakterze niezarobkowym działających w jednym z państw członkowskich UE, realizujących cele humanitarne, społeczne, edukacyjne, szkoleniowe, charytatywne lub z zakresu ochrony środowiska. Zainteresowanie wyrażać można drogą elektroniczną na dres: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu, wyraźnie wskazując w temacie wiadomości numer referencyjny niniejszej procedury: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. Umieszczenie na liście nie zobowiązuje instytucji zamawiającej do zawarcia umowy.
 3.Wymagane informacje i dokumenty:

Zainteresowane strony powinny podać pełne dane kontaktowe. Dokumenty potwierdzające, które należy dostarczyć na potrzeby oceny spełniania kryteriów wyboru, zostały wymienione w pkt 11. Kandydaci muszą dostarczyć oświadczenie dostępne w witrynie internetowej https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105 , potwierdzające, że nie dotyczy ich żaden z warunków wykluczenia wymienionego na liście dostępnej pod wyżej wymienionym adresem. Oświadczenie musi być należycie opatrzone datą i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. W razie wątpliwości kandydaci mogą być zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że nie znajdują się w sytuacji skutkującej wykluczeniem.
 4.Ogólny opis procedury:

Zaprasza się zainteresowane strony do wyrażenia zainteresowania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. Instytucja zamawiająca sporządzi listę wstępnie wybranych kandydatów, którzy spełniają kryteria określone w pkt 11. Kandydaci zostaną uszeregowani w porządku chronologicznym składania wniosków zgodnie z postanowieniami pkt 11 niniejszego ogłoszenia. Jeśli kilka wniosków kandydatów zostanie złożonych tego samego dnia, kandydaci ci zostaną uszeregowani metodą losową. Zaproszenie kandydatów odbywać się będzie zgodnie z zasadą rotacji według pozycji na liście, tak że z czasem każdy z kandydatów umieszczonych na liście otrzyma jednakową szansę na zaproszenie. Pierwsze zaproszenia zostaną skierowane do znajdujących się na czele listy. Za każdym razem, gdy zawierana będzie umowa związana z dziedzinami opisanymi w pkt 7, zamawiający wyśle do kandydata, na którego przypada kolej, przegląd wyszczególniający charakter i ilość artykułów do odebrania (artykuły te będą pogrupowane po 5 lub 10 na raz) oraz projekt umowy. Od kandydata będzie się wymagać pisemnego potwierdzenia zainteresowania. W przypadku potwierdzenia ze strony kandydata, zamawiający wyśle umowę dotyczącą danej dziedziny. Jeśli kandydat częściowo lub całkowicie odrzuci zaproszenie, musi podać powody odmowy, a Komisja będzie uprawniona do wysłania wniosku do następnego kandydata na liście.
 5.Ochrona danych osobowych:

Jeżeli proces przetwarzania wniosków wyrażających zainteresowanie będzie obejmował ewidencjonowanie i przetwarzanie danych osobowych (takich jak nazwisko, adres i życiorys), takie dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Jeżeli nie określono inaczej, odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i wszelkie wymagane dane osobowe są konieczne do celów wskazanych w pkt 4 powyżej i będą przetwarzane wyłącznie do tych celów przez instytucję zamawiającą wskazaną w pkt 1, działającą również w charakterze administratora danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych podano w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf. Dane osobowe mogą być zarejestrowane tylko w systemie wczesnego ostrzegania lub zarówno w systemie wczesnego ostrzegania, jak i w centralnej bazie danych o wykluczeniach przez księgowego Komisji, jeżeli oferent znajduje się w jednej z sytuacji wymienionych w: — Decyzji Komisji nr 2008/969 z dnia 16.12.2008 w sprawie systemu wczesnego ostrzegania (więcej informacji w oświadczeniu o prywatności dostępnym w witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) lub — Rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 1302/2008 z dnia 17.12.2008 w sprawie centralnej bazy danych o wykluczeniach (więcej informacji w oświadczeniu o prywatności dostępnym w witrynie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Wykorzystanie listy opracowanej na podstawie niniejszego ogłoszenia:

Lista sporządzona w wyniku niniejszego ogłoszenia zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby następujących rodzajów zamówień publicznych: umowa o usługi nie przekraczająca 134 000 EUR rocznie.
 7.Pełny opis dziedzin objętych zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania:

Obszar: Sprzęt ICT, w tym komputery, laptopy, monitory, itd. Szacowane roczne ilości:
— Około 200-400 komputerów rocznie, przynajmniej 4-letnich, w większości wyposażonych w klawiaturę, myszkę i kable,
— Około 50-100 monitorów, przynajmniej 6-letnich.
Szacowana ilość roczna: w następnych latach można spodziewać się wzrostu od 1 do 50 pozycji rocznie.
Większość sprzętu stała się zbędna w wyniku polityki wymiany sprzętu; nadal działa, jednak niektóre urządzenia mogą być uszkodzone. Należy zaznaczyć, że nie są zapewnianie żadne usługi wsparcia. Wszystkie twarde dyski komputerowe zostały wyczyszczone i sformatowane ze względów bezpieczeństwa i nie mają wgranego żadnego systemu operacyjnego.
 8.Miejsce i warunki dostawy:

Artykuły zostaną przekazane pod następującymi warunkami:
1. kandydaci odbiorą je własnymi środkami i przy pomocy własnego personelu na swoją odpowiedzialność z siedziby Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w Ispra (VA);
2. artykuły są odbierane w ich obecnym stanie, tzn. nadającym się do ponownego użytku lub przetworzenia. Artykuły nie są opakowane;
3. kandydaci zobowiązują się do korzystania z artykułów wyłącznie w projektach o charakterze społecznym, humanitarnym, charytatywnym lub przyjaznym dla środowiska;
4. kandydaci zobowiązują się ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, także w przypadku demontażu części artykułów, jeżeli będzie to konieczne, jak również zobowiązują się pokryć wszystkie związane z tym koszty.
5. Wszelkie opłaty celne i koszty podatku VAT zostaną uiszczone przez kandydata. Artykuły zostaną odebrane z budynków JRC-Ispra znajdujących się pod adresem podanym w pkt 1.
 9.Termin ważności listy sporządzonej na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania:

Lista sporządzona na podstawie niniejszego ogłoszenia jest ważna przez 4 lata od wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie w okresie ważności listy, z wyjątkiem 3 ostatnich miesięcy tego okresu.
 10.Kryteria wykluczenia:

Kandydaci znajdujący się w sytuacji wymienionej w pkt. I (Sytuacja osobista będąca podstawą do wykluczenia), (1) od lit. a) do g) oświadczenia wymienionego w pkt. 3 niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania zostaną wyłączeni z uczestnictwa.
 11.Kryteria wyboru:

a) Kryteria dotyczące zdolności finansowej i ekonomicznej: nie dotyczy.
b) Kryteria dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych:
— opis organizacji:
—— rodzaj stowarzyszenia, dowód na to, że jest organizacją o charakterze niezarobkowym (np. statut organizacji lub podobny dokument, itd.),
—— dziedzina działań kandydatów, a w szczególności ich cele humanitarne, edukacyjne, szkoleniowe, charytatywne lub środowiskowe;
— opis sposobu, w jaki artykuły odebrane od JRC-Ispra zostaną wykorzystane lub w jaki mogą służyć celowi działalności prowadzonej przez kandydata, zgodnie z pkt. 8.3. Opis potraktowany będzie jako zobowiązanie ze strony kandydata do niewykorzystywania otrzymanych artykułów do celów zarobkowych. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisem upoważnionego przedstawiciela organizacji.
 12Przejrzystość ex-post:

Nie dotyczy
 13.Data wysłania ogłoszenia:

5.12.2017
 14.Data otrzymania przez Urząd Publikacji:

5.12.2017