Bunuri - 505074-2017

Afișează vizualizare compactă

19/12/2017    S243

Italia-Ispra: Donarea de echipamente TIC reutilizabile și reciclabile organizațiilor non-profit cu sediul într-una din țările Uniunii Europene în scopuri umanitare, sociale, educaționale, de formare, caritabile sau ecologice

2017/S 243-505074

Anunț privind o cerere de exprimare a interesului

 1.Autoritatea contractantă:

Comisia Europeană, Joint Research Centre, Direttorato R-Risorse, Unità R.I.3 Logistica, Via Enrico Fermi 2749, 21027, Ispra (VA), Italia. E-mail: JRC-R3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
 2.Depunerea cererilor:

Obiectivul acestei cereri de exprimare a interesului este de a întocmi o listă cu candidații preselectați pentru donarea de bunuri reutilizabile și reciclabile în favoarea unor organizații nonprofit cu sediul într-una din țările Uniunii Europene în scopuri umanitare, sociale, educaționale, de formare, caritabile sau ecologice. Scrisoarea de interes va fi depusă electronic la următoarea adresă: JRCR3NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu indicând clar în subiect următorul număr de referință al procedurii: JRC/IPR/2017/R.I.3/0136/AMI. Includerea pe listă nu implică nicio obligație din partea autorității contractante în ceea ce privește încheierea de contracte.
 3.Informații și documente care trebuie furnizate:

Părțile interesate trebuie să furnizeze detaliile lor de contact complete în scrisoarea de interes. Documentele justificative care trebuie furnizate pentru evaluarea criteriilor de selecție sunt indicate la punctul 11. Candidații vor furniza o declarație pe propria răspundere care poate fi găsită la următorul site: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3105 atestând că nu se află într-una dintre situațiile de excludere enumerate acolo. Declarația trebuie semnată și datată corespunzător de către un reprezentant autorizat. În cazul unor îndoieli, acestora li se poate solicita să furnizeze documente justificative privind ne-excluderea.
 4.Descrierea generală a procedurii:

Părțile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de exprimare a interesului în conformitate cu normele prevăzute în prezentul anunț. Autoritatea contractantă va întocmi o listă a candidaților preselectați care îndeplinesc criteriile prevăzute la punctul 11. Candidații vor fi clasificați în ordinea cronologică a primirii candidaturilor, în conformitate cu dispozițiile specificate la punctul 11 din prezentul anunț. În cazul în care se primesc mai multe candidaturi în aceeași zi, candidații respectivi vor fi clasificați într-o ordine aleatorie. Invitarea candidaților se va face conform principiului rotației, ținând cont de clasificarea de pe listă, astfel încât fiecărui candidat înscris pe listă i se vor acorda șanse egale de a fi invitat pe parcursul timpului. Prima invitație va fi trimisă primului candidat înscris pe listă. De fiecare dată când un contract referitor la domeniile descrise la punctul 7 urmează să fie încheiat, autoritatea contractantă va trimite candidatului căruia i-a venit rândul o prezentare detaliată a naturii și volumului bunurilor care trebuie colectate (mărfurile vor fi prezentate orientativ grupurilor de câte 5 până la 10 bucăți), însoțite de un proiect de contract. Candidatului i se va solicita să își confirme interesul în scris. În cazul primirii unei confirmări din partea candidatului respectiv, autoritatea contractantă va trimite un contract pentru domeniul specific vizat. În cazul unui refuz parțial sau total al candidatului, acesta trebuie să își motiveze refuzul, iar Comisia va avea dreptul să trimită o cerere următorului candidat de pe listă.
 5.Protecția datelor cu caracter personal:

În cazul în care scrisoarea de interes implică înregistrarea și prelucrarea de date cu caracter personal (precum numele, adresa și CV), datele respective vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. Cu excepția existenței unor alte indicații, răspunsurile la prezentul anunț și toate datele cu caracter personal sunt necesare pentru scopul indicat mai sus la punctul 4 și vor fi prelucrate numai în acest scop de autoritatea contractantă indicată la punctul 1, care acționează și în calitate de operator de date. Detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile în declarația de confidențialitate la adresa: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_ publicprocurement_en.pdf. Datele cu caracter personal ale candidaților pot fi înregistrate numai în sistemul de avertizare rapidă (SAR) sau atât în SAR, cât și în baza de date centrală a excluderilor (CED) de către contabilul Comisiei, în cazul în care candidații respectivi se găsesc în una dintre situațiile menționate în: - Decizia Comisiei 2008/969 din 16 decembrie 2008 privind sistemul de avertizare timpurie (pentru mai multe informații, a se vedea declarația de confidențialitate la adresa: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), sau - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1302/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind baza centrală de date a excluderilor (pentru mai multe informații, a se vedea declarația privind confidențialitatea: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/ protect_en.cfm # BDCE).
 6.Utilizarea listei rezultate în urma prezentului anunț:

Lista rezultată în urma prezentului anunț va fi utilizată exclusiv pentru următoarele tipuri de contracte de achiziții publice: contracte de servicii sub 134 000 EUR pe an.
 7.Descrierea completă a domeniului acoperit de cererea de scrisori de interes:

Domeniu: Echipamente TIC inclusiv calculatoare, laptopuri, monitoare, etc. Cantitățile anuale estimate:
— Aproximativ 200-400 de calculatoare pe an, vechi de cel puțin 4 ani, dotate în general cu tastatură, mouse și cabluri,
— Aproximativ 50-100 de monitoare, vechi de cel puțin 6 ani.
Valoarea estimată: se așteaptă o creștere în următorii ani de la 1 la 50 de articole pe an.
Majoritatea echipamentelor sunt uzate, conform unei politici de înlocuire, dar funcționale, însă unele ar putea fi defecte. Este important să se aibă în vedere faptul că nu va fi asigurată niciun fel de asistență. Din motive de securitate, toate hard discurile au fost curățate și formatate și nu au un sistem de operare.
 8.Locul și condiții de livrare:

Bunurile vor fi donate în următoarele condiții:
1. Candidații vor colecta bunurile de la sediul JRC-IRMM la Ispra (VA), cu resurse și personal proprii și pe propria răspundere;
2. Bunurile vor fi colectate în starea în care se află la momentul respectiv, adică reutilizabile sau reciclabile. Bunurile nu sunt ambalate;
3. Candidații se obligă să utilizeze bunurile numai pentru proiecte de natură socială, umanitară, caritabilă sau ecologică;
4. Candidații se obligă să respecte cu strictețe toate reglementările în materie de protecție a mediului, inclusiv pe parcursul dezasamblării unora dintre bunuri, dacă este necesar, precum și să acopere toate costurile aferente.
5. Orice costuri vamale sau TVA care trebuie plătite sunt în responsabilitatea candidatului. Bunurile vor fi colectate din clădirile JRC-Ispra, situate la adresa indicată la punctul 1.
 9.Data de expirare a listei rezultate în urma acestei cereri de exprimare a interesului:

Lista rezultată în urma acestui anunț este valabilă pentru o perioadă de 4 ani de la data expedierii acestui anunț către Oficiul pentru Publicații. Persoanele interesate pot depune o candidatură în orice moment, anterior ultimelor 3 luni din perioada de valabilitate a listei.
 10.Criterii de excludere:

Candidații care se află într-una din situațiile enumerate la paragraful I (Situația excluderii persoanei), (1) de la literele a) la g) din declarația pe proprie răspundere menționată la punctul 3 din prezenta cerere de scrisori de interes vor fi excluse din participare.
 11.Criterii de selecție:

a) Criteriile privind capacitatea financiară și economică: nu se aplică.
b) Criteriile privind capacitatea tehnică și profesională:
— o descriere a organizației:
— tipul de asociație, care furnizează dovada că este o organizație non-profit (de exemplu, actul constitutiv sau echivalent, etc.),
— domeniul lor de activitate și, în special, scopul lor social, umanitar, educațional, de formare, caritabil sau ecologic;
— o descriere a modului în care bunurile colectate de la sediul JRC-Ispra vor fi utilizate sau pot servi scopului activităților candidatului după cum se menționează la punctul 8.3 de mai sus. Această descriere va fi utilizată ca un angajament al participantului de a nu folosi în niciun fel bunurile primite în scopuri comerciale. Toate documentele menționate mai sus trebuie să fie datate și semnate de un reprezentant autorizat al organizație.
 12Transparență ex post:

Nu se aplică
 13.Data expedierii prezentului anunț:

5.12.2017
 14.Data primirii de către Oficiul pentru Publicații:

5.12.2017