Dostawy - 505248-2021

06/10/2021    S194

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 194-505248

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 186-481685)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40–635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Mesjasz
E-mail: jmesjasz@gcm.pl
Tel.: +48 323598449
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków

Numer referencyjny: DZ.3321.92.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa leków

Zad. 1 – Treprostinil inj.- Program lekowy NFZ

Zad. 2 – Alirocumab inj.- Program lekowy NFZ

Zad. 3 – Evolocumab inj.- Program lekowy NFZ

Zad. 4 – Interferon beta 1-b - Program lekowy NFZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 4.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 4 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-481685

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 07.10.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Powinno być:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 14.10.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/02/2022
Powinno być:
Data: 10/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: