Dostawy - 506969-2019

Submission deadline has been amended by:  8632-2020
28/10/2019    S208    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Aparatura radarowa

2019/S 208-506969

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Olchowy
E-mail: BSprzetargi@imgw.pl
Tel.: +48 225694171

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imgw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.imgw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Podleśna 61, Kancelaria Główna (z dopiskiem: OVFMP 4A.3.1 - Bank Światowy)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Olchowy
Tel.: +48 225694171
E-mail: BSprzetargi@imgw.pl
Kod NUTS: PL7

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imgw.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia i meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad

Numer referencyjny: OVFMP 4A.3.1
II.1.2)Główny kod CPV
38115000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja sieci radarów meteorologicznych Polrad (nr OVFMP 4A.3.1).

Postępowanie przetargowe jest prowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (International Competitive Bidding – ICB) jednoetapowego bez prekwalifikacji określonych w Instrukcji Banku Światowego pt. „Zamówienia towarów, robót i usług niekonsultingowych realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) oraz kredytów i grantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR)” [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. (Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45223400
51215000
38120000
31711422
31711421
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Inwestycja będzie realizowana na terenie Polski.

1. Legionowo;

2. Rzeszów;

3. Brzuchania;

4. Ramża;

5. obręb Żyrowa;

6. Pastewnik:;

7. Poznań:;

8. Świdwin;

9. Gdańsk;

10. Użrank.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kontrakt OVFMP 4A.3.1 obejmuje poniższy zakres prac:

— demontaż 8 istniejących systemów radarowych,

— wymianę 7 istniejących systemów radarów meteorologicznych na nowe magnetronowe z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji,

— zaprojektowanie i budowę stacji radarowej w Użrankach wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem magnetronowego radaru z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji,

— zaprojektowanie i budowę stacji radarowej na Górze Św. Anny wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem magnetronowego radaru z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji,

— znalezienie lokalizacji, pozyskanie gruntów, zaprojektowanie i budowę stacji radarowej, która zastąpi obecną lokalizację w Gdańsku wraz z instalacją i uruchomieniem magnetronowego radaru z funkcjonalnością pomiarów w podwójnej polaryzacji. Demontaż stacji radarowej w Gdańsku,

— demontaż istniejącej stacji radarowej, zaprojektowanie i budowa nowej stacji radarowej w Brzuchani,

— modernizację 6 istniejących stacji radarowych,

— budowę hali magazynowej na stacji radarowej w Legionowie,

— kompleksowa modernizacja budynków stacji radarowej w Legionowie,

— dostawę zestawu części zamiennych,

— dostawę aparatury pomiarowej,

— dostawę narzędzi i elektronarzędzi,

— wymaga się, aby wszelkie prace projektowe uzgadniane były z Zamawiającym,

— uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń, raportów itp. wymaganych przez polskie prawodawstwo,

— wymaga się, aby wszelkie prace wykonywane były zgodnie ze standardami i wymogami Banku Światowego, a w szczególności: Ramowym Planie Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi (dokument ostateczny, kwiecień 2015 z późniejszymi zmianami w kwestiach zajęć czasowych nieruchomości) i Polityce operacyjnej Banku Światowego OP 4.12 – Przesiedlenia przymusowe.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Przetargowej, która zostanie udostępniona w języku polskim i/lub angielskim po złożeniu wniosku w formie elektronicznej lub formie papierowej.

Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:

— całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez oferenta w wniosku;

— całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez oferenta w wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej,

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, pan Marcin Olchowy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA, wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja sekcji IV – formularze ofertowe (w formacie Word doc).

W przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa. Komplet dokumentów przetargowych w wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską. Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

OVFMP 4A.3.1 Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie przetargowym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: x
Adres pocztowy: x
Miejscowość: x
Kod pocztowy: x
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2019