Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 508127-2020

26/10/2020    S208

Polska-Ruda Śląska: Usługi utrzymania parków

2020/S 208-508127

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6410005514
Adres pocztowy: 1 Maja 218
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Dryja, Biuro Utrzymania Zieleni, wew. 138
E-mail: zamowienia@mpgm.com.pl
Tel.: +48 322420133
Faks: +48 322420881
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.mpgm.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpgm.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mpgm.com.pl/przetargi_kategoria.php?kategoria_id=12&przetargi_menu_id=2
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej

Numer referencyjny: EZ/06/U/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej.

Zamówienie dzieli się na 2 następujące zadania:

— zadanie nr 1 – usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1.1 do SIWZ,

— zadanie nr 2 – usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 201 004.61 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej

77313000-7 usługi utrzymania parków,

77314100-5 usługi w zakresie trawników,

77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

77342000-9 usługi przycinki żywopłotów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1–1.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 1 – usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Wirek w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: wysokość kary umownej / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 112 560.84 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej

77313000-7 usługi utrzymania parków,

77314100-5 usługi w zakresie trawników,

77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

77342000-9 usługi przycinki żywopłotów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1–1.2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 2 – usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej – przedmiot zamówienia – załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: wysokość kary umownej / Waga: 2
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 88 443.77 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3.1.1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż:

— dla zadania nr 1 – 200 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 170 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje usługę lub usługi, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, tj. za wykonanie porównywalnych usług uważa się wykonywanie prac polegających na utrzymaniu terenów zieleni i/lub zieleni w pasach drogowych na kwotę: nie mniejszą niż:

— zadanie nr 1 – 300 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 2 – 240 000,00 PLN brutto.

W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (dysponuje, będzie dysponował lub zostanie mu on udostępniony) w celu realizacji zamówienia, tj.co najmniej w ilości minimalnej podanej poniżej:

wyszczególnienie – opis, rodzaj jednostek ilość wymagana

Zadanie

Nr 1 zadanie

Nr 2

Kosiarka żyłkowa 4 szt. 4 szt.

Kosiarka spalinowa 2 szt. 2 szt.

Sekator elektryczny / spalinowy do cięcia żywopłotów, krzewów 1 szt. 1 szt.

Pojazd przystosowany do wywozu odpadów 2 szt. 2 szt.

Pila spalinowa 1 szt. 1 szt.

Szczotka mechaniczna 2 szt. 2 szt.

Urządzenie ssące / zbierające do zbierania liści i innych odpadów 2 szt. 2 szt.

Frezarka do pni 1 szt. 1 szt.

Wskazana ilość sprzętu podana w tabeli powyżej jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby wykonawca mógł zapewnić właściwe wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

3. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:

— jedną osobę na zadanie posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe w zakresie robót na terenach zieleni, tj. świadectwo ukończenia kursu potwierdzającego przygotowanie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni lub szkoły średniej bądź wyższej ogrodniczej lub rolniczej lub urządzania zieleni lub kształtowania architektury i krajobrazu,

— jedną osobę na zadanie posiadającą potwierdzony kurs pilarza,

— jedną osobę na zadanie posiadającą zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Ilość osób jaką wykonawca będzie musiał dysponować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby wykonawca mógł zapewnić właściwe wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu parków, zieleńców i miejskich terenów zieleni będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

Powyższy wymóg jest niezależny od ilości zadań, na które wykonawca składa ofertę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2020
Czas lokalny: 11:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w pokoju nr 24 w siedzibie zamawiającego.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 04587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020