Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 51053-2015

Wyświetl widok skrócony

12/02/2015    S30

Polska-Warszawa: Pojazdy specjalne

2015/S 030-051053

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: „PKP Intercity" S.A.
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zakupów Centeralnych, ul. Żelazna 591, 00-848 Warszawa, pok. 302a
Osoba do kontaktów: Magdalena Krukar
E-mail: magdalena.krukar@intercity.pl
Tel.: +48 224731419
Faks: +48 224734333

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.intercity.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa pojazdów drogowo-szynowych oraz pojazdów do odbioru fekaliów z wagonów osobowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 5 (pięciu) pojazdów drogowo-szynowych oraz 5 (pięciu) pojazdów z napędem elektrycznym do odbioru fekaliów z wagonów osobowych z funkcją płukania opróżnionego zbiornika (dalej zwanych „Pojazdami” lub każdy z osobna zwany „Pojazdem”).
2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 2 (dwa) odrębne zadania:
1) Część 1 przedmiotu zamówienia – dostawa 5 pojazdów drogowo-szynowych,
2) Część 2 przedmiotu zamówienia – dostawa 5 pojazdów do odbioru fekaliów.
3. Pojazdy w ramach danego zadania winny być fabrycznie nowe oraz jednego typu.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył nie później niż wraz z dostawą pierwszego Pojazdu następującej dokumentacji (dotyczy każdej z części zamówienia):
1) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) – w ilości 10 egzemplarzy;
2) Instrukcję eksploatacyjną w zakresie obsługi Pojazdów – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
3) Instrukcję utrzymania Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
4) Instrukcję obsługi Pojazdu – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
5) Instrukcję napraw Pojazdu - dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkową, tj. łącznie 6 egzemplarzy;
6) Katalog części zamiennych zawierający niezbędne dane do składania zamówień na te części (nr rysunków wykonawczych, nr katalogowe, rysunki poglądowe z wymiarami montażowymi, producentów) – dla każdego Pojazdu oraz 1 dodatkowy, tj. łącznie 6 egzemplarzy.
5. Wraz z dostawą każdego Pojazdu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także:
1) Pojazdy drogowo – szynowe /* dotyczy zadania 1:
— dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na drogach publicznych,
— dokumenty, uprawniające do eksploatacji pojazdu na bocznicach kolejowych wydane przez UTK, zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
2) Pojazdy do odbioru fekaliów/* dotyczy zadania 2 dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na drogach
publicznych.
3) Dokumenty gwarancyjne, dotyczy obu zadań.
6. Konstrukcja i parametry:
1) Pojazdu drogowo – szynowego musi zapewniać użytkowanie pojazdu na drogach publicznych i torach kolejowych, w szczególności spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na bocznicach i torach stacyjnych,
2) Pojazdu do odbioru fekaliów musi zapewniać użytkowanie pojazdu na bocznicach kolejowych oraz umożliwić jazdę po drogach publicznych w szczególności spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na międzytorzach.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34114000 Pojazdy specjalne, 34144410 Szambiarki

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 671 408,95 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
BFZ4c-073-PU-32/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 154-277487 z dnia 13.8.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa 5 szt. pojazdów drogowo-szynowych
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.1.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: CORAIL TS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 8 lok. 9
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-031
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 000 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 121 408,95 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa 5 szt. pojazdów do odbioru fekaliów z wagonów osobowych
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.12.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: MTL ASCO Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wielowiejska 53
Miejscowość: Pyskowice
Kod pocztowy: 44-120
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 000 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 550 000 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki Ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:
1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1.÷2.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.2.2015