Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 512169-2019

Submission deadline has been amended by:  577444-2019
30/10/2019    S210

Niemcy-Kolonia: ITREX — zapewnianie zewnętrznej wiedzy fachowej i usług w zakresie zarządzania potencjałem Agencji w zakresie technologii informatycznych i rozszerzania go, w tym specjalistyczne szkolenia informatyczne

2019/S 210-512169

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Adres pocztowy: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Miejscowość: Cologne
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 50668
Państwo: Niemcy
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adres profilu nabywcy: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5601
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: bezpieczeństwo lotnicze, środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ITREX — zapewnianie zewnętrznej wiedzy fachowej i usług w zakresie zarządzania potencjałem Agencji w zakresie technologii informatycznych i rozszerzania go, w tym specjalistyczne szkolenia informatyczne

Numer referencyjny: EASA.2019.HVP.21
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie na usługi informatyczne, 3 części:

część 1: wiedza fachowa i usługi w zakresie obsługi i utrzymania bieżącego zaplecza informatycznego;

część 2: wiedza fachowa i usługi w zakresie projektowania, rozwoju i wdrażania nowych możliwości informatycznych;

część 3: specjalistyczne szkolenia i warsztaty informatyczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zapewnienie wiedzy fachowej i usług w zakresie obsługi i utrzymania bieżącego zaplecza informatycznego („usługi bieżące”)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72120000 Usługi doradcze w zakresie poawaryjnego odzyskiwania sprzętu koputerowego
72130000 Usługi doradcze w zakresie planowania powierzchni komputerowej
72243000 Usługi programowania
72246000 Usługi doradcze w zakresie systemów
72251000 Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
72253000 Usługi pomocy komputerowej i podobne
72253100 Usługi pomocy komputerowej
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72254000 Testowanie oprogramowania
72254100 Usługi w zakresie testowania systemu
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72267100 Konserwacja oprogramowania technologii informacji
72267200 Naprawa oprogramowania technologii informacji
72300000 Usługi w zakresie danych
72320000 Usługi bazy danych
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
72321000 Usługi o wartości dodanej bazy danych
72322000 Usługi zarządzania danymi
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
72510000 Usługi zarządzania wspierane komputerowo
72540000 Usługi modernizowania komputerów
72511000 Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym
72512000 Usługi zarządzania dokumentami
72513000 Usługi automatyzacji pracy biurowej
72514000 Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
72590000 Profesjonalne usługi komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kolonia/Niemcy i/lub siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wiedza fachowa i usługi w zakresie obsługi i utrzymania bieżącego zaplecza informatycznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa ramowa jest wznawiana automatycznie 2-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zapewnienie wiedzy fachowej i usług w zakresie projektowania, rozwoju i wdrażania nowych możliwości informatycznych („usługi w zakresie rozwoju”)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
72110000 Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego
72120000 Usługi doradcze w zakresie poawaryjnego odzyskiwania sprzętu koputerowego
72130000 Usługi doradcze w zakresie planowania powierzchni komputerowej
72140000 Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu komputerowego
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72212100 Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania
72212200 Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
72212210 Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci
72212211 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
72212220 Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu
72212311 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania dokumentami
72212422 Pakiety usług opracowywania oprogramowania
72212442 Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów finansowych
72212450 Usługi opracowywania oprogramowania do rozliczania czasu i zarządzania zasobami ludzkimi
72212451 Usługi opracowywania oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa
72212490 Usługi opracowywania oprogramowania do zamówień
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
72212610 Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych
72212730 Usługi opracowywania oprogramowania zabezpieczającego
72212732 Usługi opracowywania oprogramowania do zabezpieczania danych
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
72212980 Usługi opracowywania języków programowania i narzędzi
72212982 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania konfiguracją
72212984 Usługi opracowywania oprogramowania do testowania programów
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
72222000 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania
72222100 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej
72222200 Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii
72222300 Usługi w zakresie technologii informacji
72223000 Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
72224100 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72224200 Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu
72225000 Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu
72226000 Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania systemowego
72227000 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
72228000 Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72311100 Usługi konwersji danych
72311200 Usługi przetwarzania wsadowego
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72313000 Usługi przechwytywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
72317000 Usługi przechowywania danych
72318000 Usługi przesyłu danych
72320000 Usługi bazy danych
72322000 Usługi zarządzania danymi
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
72420000 Usługi w zakresie rozwijania internetu
72421000 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich
72422000 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
72510000 Usługi zarządzania wspierane komputerowo
72541000 Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego
72800000 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
72820000 Usługi testowania komputerów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kolonia/Niemcy i/lub siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wiedza fachowa i usługi w zakresie projektowania, rozwoju i wdrażania nowych możliwości informatycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa ramowa jest wznawiana automatycznie 2-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Specjalistyczne szkolenia i warsztaty informatyczne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000 Usługi szkoleniowe
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000 Usługi szkolenia personelu
80530000 Usługi szkolenia zawodowego
80531200 Usługi szkolenia technicznego
80532000 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania
80533000 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
80533200 Kursy komputerowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kolonia/Niemcy i/lub siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

specjalistyczne szkolenia i warsztaty informatyczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa ramowa jest wznawiana automatycznie 2-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/12/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2019