Roboty budowlane - 512307-2021

Submission deadline has been amended by:  557485-2021
08/10/2021    S196

Norwegia-Strømmen: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 196-512307

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS
Krajowy numer identyfikacyjny: 892 110 972
Adres pocztowy: Strandveien 22
Miejscowość: STRØMMEN
Kod NUTS: NO082 Viken
Kod pocztowy: 1466
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Raymond Pedersen
E-mail: Raymond.Pedersen@nrva.no
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nrva.no
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqhllytwr&GoTo=Docs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqhllytwr&GoTo=Tender
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

A150073_Krogstad Biogassanlegg_I1_Infrastrukturentreprise [A150073_Krogstad Biogas Plant_I1_Infrastructure Contract

Numer referencyjny: 21/53
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Transfer system of approx. 6,500 metres with pump line for waste water and water supply. In addition,conduit for fibre and high voltage/low voltage cable will be in the same ditch. Pressure increasing stations for water and sewage are included in the contract.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO082 Viken
II.2.4)Opis zamówienia:

Transfer system of approx. 6,500 metres with pump line for waste water and water supply. In addition,conduit for fibre and high voltage/low voltage cable will be in the same ditch. Pressure increasing stations for water and sewage are included in the contract.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/03/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/11/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Szwedzki, Norweski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Nedre Romerike tingrett
Miejscowość: Lillestrøm
Państwo: Norwegia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2021