Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 513160-2017

21/12/2017    S245

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2017/S 245-513160

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sznapka
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564073
Faks: +48 327564943
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roborty górnicze związane z likwidacją chodników przyścianowych za frontem eksploatacji ścian w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1, 405/1 poprzez ich wypełnianie pianą chemiczną, likwidacją pustych ...

Numer referencyjny: 46/ZZ/17
II.1.2)Główny kod CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Roboty górnicze związane z likwidacją chodników przyścianowych za frontem eksploatacji ścian w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1, 405/1 poprzez ich wypełnianie pianą chemiczną, likwidacją pustych przestrzeni za sekcjami obudowy zmechanizowanej w eksploatowanych ścianach w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1, 405/1 poprzez ich wypełnianie pianą chemiczną, zabezpieczeniem przed wybuchem pyłu węglowego oraz przeciwpożarowym w rejonach wentylacyjnych eksploatowanych ścian w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1,405/1, wtłaczaniem środków antypirogenicznych za sekcje obudowy zmechanizowanej w eksploatowanych i likwidowanych ścianach w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1,405/1 w JSW S.A. KWK Budryk.

Termin wykonania zamówienia: do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1.2.2018 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 17 295 120.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK Budryk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty górnicze związane z likwidacją chodników przyścianowych za frontem eksploatacji ścian w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1, 405/1 poprzez ich wypełnianie pianą chemiczną, likwidacją pustych przestrzeni za sekcjami obudowy zmechanizowanej w eksploatowanych ścianach w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1, 405/1 poprzez ich wypełnianie pianą chemiczną, zabezpieczeniem przed wybuchem pyłu węglowego oraz przeciwpożarowym w rejonach wentylacyjnych eksploatowanych ścian w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1,405/1, wtłaczaniem środków antypirogenicznych za sekcje obudowy zmechanizowanej w eksploatowanych i likwidowanych ścianach w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1,405/1 w JSW S.A. KWK Budryk.

Termin wykonania zamówienia: do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1.2.2018 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 176-361095
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Roboty górnicze związane z likwidacją chodników przyścianowych za frontem eksploatacji ścian w pokł. 364/2, 401, 402, 358/1, 405/1 poprzez ich wypełnianie pianą chemiczną...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Eko- Żory Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Węglowa 11
Miejscowość: Żory
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 623 518.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 295 120.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 45 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Do 45 % wartości zamówienia obejmującego cały zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2017