Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 513311-2020

28/10/2020    S210

România-Pitești: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical

2020/S 210-513311

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Serviciul Județean de Ambulanță Argeș
Număr naţional de înregistrare: 7549660
Adresă: Str. Doctor Ana Aslan nr. 1
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110283
Țară: România
Persoană de contact: Marian Hiru
E-mail: ambagachizitii@yahoo.ro
Telefon: +40 248285740
Fax: +40 248285740
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ambachizitiiag.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105695
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparare și de întreținere aparatură medicală

Număr de referinţă: 7549660_2020_PAAPD1114532
II.1.2)Cod CPV principal
50421000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Valoarea estimata fara TVA: intre 104 390 si 836 855 RON.

— Valoarea totala minima estimata a acordului-cadru pentru 24 de luni este de 104 390 RON fara TVA;

— Valoarea totala maxima estimata a acordului-cadru pentru 24 de luni este de 836 855 RON fara TVA;

— Valoarea totala minima estimata a contractului subsecvent este de 57 630 RON fara TVA;

— Valoarea totala maxima estimata a contractului subsecvent este de 100 250 RON fara TVA.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata acordului-cadru este de 72 de piese, iar cea maxima de 1 029 de piese.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata unui contract subsecvent este de 72 de piese, iar cea maxima de 123 de piese.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 100 250.

Nota: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu opt zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu maxim 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 836 855.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Pitesti, strada Ana Aslan nr. 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile minime si maxime precizate in fisa de date si caietul de sarcini sunt mentionate pentru a da o dimensiune asupra anvergurii acordului-cadru, autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata acordului cadru este de 72 de piese, iar cea maxima de 1 029 de piese.

Cantitatea minima ce se va solicita pe durata unui contract subsecvent este de 72 de piese, iar cea maxima de 123 de piese.

Valoarea estimata fara TVA: intre 104 390 si 836 855 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice va fi completata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Paul Luminita – manager general;

2. Nicolescu Cristina Elena – director medical;

3. Butnaru Angelica – asistent sef;

4. Georgescu Elena – director economic;

5. Ghica Mihai Liviu – consilier juridic;

6. Tirlea Emilian Daniel – sef Birou ATAP;

7. Marinescu Florinel – director tehnic;

8. Speriatu Alexandra Cristina – consultant achizitii.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoanele juridice/fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata „conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina aviz de functionare emis de organele abilitate, pe numele ofertantului, pentru reparare, verificare si punere in functiune a echipamentelor medicale in conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordinul Ministerul Sanatatii nr. 1008/2016 in termen de valabilitate la momentul prezentarii. Se va accepta doar completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei acestora. Operatorii economici vor avea obligatia de a prezenta avizul doar la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare. Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Declaratia privind lista principalelor servicii similare din ultimii trei ani (calculati de la data-limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare in valoare/valoare cumulata de 102 250 RON (val. estimata a celui mare contract subsecvent) insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE. Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Completarea DUAE. Documentele in sustinerea cerintei se vor prezenta doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandari; procese-verbale de receptie; certificate constatatoare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/02/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/11/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În vederea solutionării contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/10/2020