Dostawy - 514340-2018

22/11/2018    S225

Polska-Otwock: Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

2018/S 225-514340

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Krajowy numer identyfikacyjny: nr postępowania DZP.26.121/2018
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 13
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olimpia Jobda
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Tel.: +48 227794031-217
Faks: +48 227794031-477
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskgruca.pl
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

Numer referencyjny: DZP.26.121/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

2. Zamawiający informuje, że zaoferowany aparat RTG powinien stanowić wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 6, 7 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w otwocku przy ul. Konarskiego 13

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku

2. Zamawiający informuje, że zaoferowany aparat RTG powinien stanowić wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 6, 7 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 42 dni od daty zawarcia umowy (parametr oceniany) ostateczny termin realizacji zostanie podany w złożonych ofertach (kryterium oceny ofert - termin realizacji zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2) Nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22

(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia)

3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu

1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) i 2) i musi być aktualne na dzień składania ofert.

B. Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców.

C. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SIWZ dotyczącego tych podmiotów

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Potwierdzeniem spełnienia warunków z zakresu przedstawionego w punktach 2,3 będzie oświadczenie Wykonawcy złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności zawodowej i technicznej:

Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 2 odrębne zamówienia polegające na dostawie minimum jednego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C i cyfrowym detektorem. Zamówienia mogą być zrealizowane dla tego samego Zamawiającego.

3) Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.2a niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:

a) w zakresie zdolności technicznej odwołującej się do wiedzy i doświadczenia minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca który wykazuje spełnienie warunków był podmiotem realizującym przedmiot zamówienia.

1. Wykonawca może w celu spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V.2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

2. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

2) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

1) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

2) Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ - wzorze umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13,

05-400 Otwock, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 10 611,00 PLN (dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złotych)

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.121/2018„

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy.

Wytyczne dotyczące sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały opisane w pkt XVI SIWZ

Informacje dotyczące wymogów podmiotowych

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.2 SIWZ. składa odpowiednio dla dokumentów wymienionych w ppkt 1) ppkt1) – w tym zakresie wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; - wystawioną/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ważności dla oświadczenia stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1.2. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1.3 ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej

osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego

1.Zamawiający zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126) żąda przedstawienia wszystkich dokumentów , o których mowa w pkt 2.1.2 SIWZ i 2.1.3 SIWZ w odniesieniu do podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca

Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Pzp,

Informacje dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców

Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy Pzp,

Wykonawca - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert - zobowiązany jest złożyć:

1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3do SIWZ

2) W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia

3) Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta, w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia przedmiotowego oświadczenia.

4) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy przedmiotowe oświadczenie zostanie złożone wraz z ofertą, Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest poinformować zamawiającego o okolicznościach, które wystąpiły po terminie otwarcia i mogą mieć wpływ na prawdziwość złożonego oświadczenia pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12

4. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

5. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą

1) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku, gdy:

1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców,

2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający informuje, że poświadczenie kopii notarialnie musi nastąpić przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126)

7) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania

Informacje dotyczące wymogów przedmiotowych

Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia.

Dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 211)

1)Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)

2)Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)

3)Karty katalogowe producenta i/lub inne materiały źródłowe producenta* potwierdzające wymagane parametry.

Dokumenty powinny zawierać poza opisem parametrów - nr katalogowy, pełną nazwę produktu, typ, model

*np. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu

Opis sposobu złożenia oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

a) Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz cenowy / formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 / 1a do SIWZ

b) Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 6-tabela parametrów technicznych

c) Karty katalogowe producenta lub inne materiały źródłowe producenta potwierdzające parametry produktu w zakresie oceny technicznej - dokument ma umożliwić dokonanie oceny w kryterium „ocena techniczna” opisanym w rozdz. XIV

d) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Uwaga. Dokumenty i oświadczenia własne Wykonawcy [pkt 1 ppkt a), b), c)] stanowią integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Zamawiający informuje, że karty katalogowe producenta lub inne materiały źródłowe producenta zawierające parametry techniczne powinny potwierdzać jednoznacznie zaoferowaną wartość. W sytuacji, gdy dokument nie będzie zawierał potwierdzenia danego parametru, Wykonawca otrzyma O pkt w danym parametrze.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym do przesłania oferty oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania jest Portal SmartPZP. W celu jednoznacznej identyfikacji Wykonawcy należy założyć profil Wykonawcy (zarejestrować) lub zalogować się jeśli posiada aktywne konto.

Komunikacja w postępowaniu

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal SmartPZP, w zakładce „Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina zostały zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar. Wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy SmartPZP.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania zapytań do treści siwz na adres poczty elektronicznej dzp@spskgruca.pl

W takiej sytuacji w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na żądanie Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2018