Prekės - 515902-2020

30/10/2020    S212

Rumunija-Bukareštas: Apsaugos priemonės

2020/S 212-515902

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Nacionalinis registracijos Nr.: 4203563
Adresas: Str. Icoanei nr. 19
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 020451
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Ecaterina Constantinescu
El. paštas: ecaterina.constantinescu@ismb.ro
Telefonas: +40 212105771
Faksas: +40 212104851
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.ismb.edu.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105922
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Achiziție de produse de protecție (măști de față) și material igienico-sanitar (dezinfectant pentru mâini)

Nuorodos numeris: 1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
18143000 Apsaugos priemonės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Prin achizitia ce se va realiza, se doreste cresterea capacitatii de interventie in prevenirea si combaterea infectiilor cu SARS-COV-19, asigurand stocurile necesare de echipamente de protectie pentru unitatile de invatamant arondate Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 771 744.00 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str. THEODOR PALLADI NR 26 SECT 3 BUCURESTI

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit la finalul prezentei proceduri de licitatie consta in achizitia unui numar de 885.872 echipamente de protectie (masti de fata) si a unui numar de 9800 l de material igienico sanitar (dezinfectant pentru maini) asigurand stocul necesar de produse de protectie pentru unitatile de invatamant la nivelul Municipiului Bucuresti.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Dezinfectant, fungicid, bactericid si antiviral pentru igena zilnica a mainilor sa aiba activitate biocida mare, atat fata de bacteriile gram-negative, cat si fata de cele gram-pozitive, cu principiul activ - Agent (generat electrolitic ca ion argint) – 10 puncte / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: a)Sigilarea mastii in ambalaj individual pentru asigurarea sterilitatii acesteia-10 puncte / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 80
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

In sensul prevederilor art. 59-60 din Legea nr.98/2016, se va depune de catre toti participantii (ofertant, subcontractant, tert sustinator).

Declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE.

Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prev.art. 165 din Legea 98/2016. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 168 din Legea nr.98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 58 din Legea nr. 98/2016, declaram persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:

Ionel Puscas -Inspector Scolar General

Aurelia Vasile- Contabil Sef

Valentina Bledea - Sef Serviciu Financiar Contabilitate Tehnic Administrativ

Ecaterina Constantinescu-Responsabil Achizitii

Marcu Carmen- Consilier Serviciul Financiar Contabilitate Tehnic Administrativ

Manea Marioara- Consilier Serviciul Financiar Contabilitate Tehnic Administrativ

Matei Mihaela- Consilier Serviciul Financiar Contabilitate Tehnic Administrativ

Atentionari speciale: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Ofertantii si, daca este cazul, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii, in tara de rezidenta, din care sa rezulte ca sunt legal constituiti, ca sunt in functiune si ca au capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Prezentarea de catre operatorii economici participanti la procedura de achizitie a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului este solicitata in conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1), lit. a) si art. 173, alin. (1) din Legea nr. 98//2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare:

— "art. 172, alin. (1), lit. a) - Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate referitoare la: a) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale",

— "art. 173, alin. (1) - Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic".

Operatorii economici se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie in conformitate cu art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul castigator in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta denumirea eventualilor subcontractanti si datele de contact ale acestora, parte/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, in conformitate cu prevederile art. 55 si ale art.193 alin.(3) din Legea nr.98/2016

Modalitate de indeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 si acesta va avea anexat acordul de subcontractare.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

In scopul verificarii modului de indeplinire a cerintelor mai sus solicitate, ofertantii ale caror propuneri tehnice vor fi declarate conforme in baza evaluarii documentelor depuse vor fi invitati sa sustina cele argumentate prin prezentarea mostrelor aferente produselor ofertate.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Urmare a situatiei create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea raspândirii COVID-19 și în vederea asigurării protectiei în cadrul institutiilor școlare arondate ISMB se impune achizitia urgenta de produse, care să asigure protectia individuală a acestora prin limitarea posibilitatilor de extindere a pandemiei.Riscul nu poate fi exclus, dar, cu siguranţă, el poate fi diminuat şi lucrul acesta ţine de org. institutiei privind protecția individuala a inst. de inv.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 10/11/2020
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 10/02/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 10/11/2020
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Ecaterina Constantinescu.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna contractul doar cu operatorii ecomomici situati pe locul I,II, III,dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut.

2.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin va influenta clasamentul locurilor superioare, aceast nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SEAP, la procedura.

3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in S.E.A.P. ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SEAP, la procedura.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III daca cel clasat pe locul II refuza semnarea contractului subsecvent.

Dimensiunea maximă permisă a fișierelor încărcate SEAP este de max.4... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Legea 101 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/10/2020