Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 516960-2017

23/12/2017    S247

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Furnizarea de produse pentru sprijinirea infrastructurii informatice și a serviciilor de operare la Grupul BEI

2017/S 247-516960

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de produse pentru sprijinirea infrastructurii informatice și a serviciilor de operare la Grupul BEI

Număr de referinţă: OP-1456
II.1.2)Cod CPV principal
30200000 Echipament şi accesorii pentru computer
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei invitații la licitație este înființarea unui canal de achiziție pentru produse hardware și software specifice (și instalarea, întreținerea, integrarea lor și servicii conexe) pentru a sprijini utilizatorii finali, infrastructura IT și serviciile de rețea și comunicații unificate, precum și activitățile unităților organizaționale respective ale Departamentului de Tehnologie a Informației al Băncii Europene de Investiții.

Acorduri-cadru multiple vor fi semnate cu până la 3 furnizori.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30200000 Echipament şi accesorii pentru computer
30230000 Material informatic
30210000 Maşini de procesare a datelor (hardware)
32420000 Echipament de reţea
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
51610000 Servicii de instalare de computere şi de echipament de procesare a informaţiilor
72260000 Servicii de software
50320000 Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor personale
72610000 Servicii de asistenţă informatică
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Sediul BEI din Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

BEI intenționează să înființeze și să întrețină un canal de aprovizionare pentru achiziționarea și reînnoirea anumitor produse hardware și software (și instalarea, întreținerea, integrarea lor și servicii conexe) utilizate în BEI (furnizate de diverși furnizori terți) cu până la 3 furnizori prin intermediul unui acord-cadru multiplu cu redeschiderea concurenței.

Canalul de alimentare va fi furnizat sub forma unui catalog de produse privind următoarele:

- componente informatice hardware,

- software,

- servicii conexe.

Pentru informații suplimentare, a se vedea dosarul licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 84
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acordul-cadru va fi semnat pe o durată inițială de 4 ani, cu posibilitatea extinderii de 3 ori a câte 1 an fiecare (maxim 7 ani în total).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani: Furnizarea de produse în cauză este esențială pentru BEI și poate fi susținută cel mai bine printr-un parteneriat pe termen lung cu furnizorii, în care se construiește și se menține încrederea pe termen lung, iar rentabilitatea investițiilor pentru furnizor este asigurată, datorită costurilor aferente înființării și menținerii canalului de aprovizionare.
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/03/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/03/2018
Ora locală: 11:00
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

Reguli privind accesul pe piață:

Participarea la prezenta cerere de oferte este deschisă în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice care se încadrează în sfera de aplicare a tratatelor UE (sunt incluși toți operatorii economici înregistrați în UE și toți cetățenii UE).

Procedurile de achiziție ale BEI nu fac obiectul Acordului multilateral al OMC privind achizițiile publice (AAP).

Ofertanții stabiliți în țări terțe (țări din afara UE) nu au dreptul de a participa la această cerere de oferte decât în cazul în care sunt în vigoare acorduri bilaterale sau speciale internaționale în domeniul achizițiilor publice între un terț județ și Uniunea Europeană. În cazul în care nu există un astfel de acord sau acordul nu se aplică tipului de contracte scoase la licitație, ofertanții țărilor terțe nu au dreptul să participe. Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/.

Acordurile internaționale relevante în domeniul achizițiilor publice sunt:

— Acorduri de stabilizare și asociere pentru operatorii economici stabiliți în FYROM, Albania, Muntenegru, Serbia și Bosnia și Herțegovina,

Acordul SEE pentru operatorii economici stabiliți în Islanda, Norvegia și Liechtenstein.

Regulile de acces la contract menționate anterior se aplică ofertanților unici, precum și partenerilor dintr-un consorțiu de ofertanți. Trebuie remarcat faptul că regulile de acces la contract nu se aplică subcontractanților, adică un consorțiu de ofertanți eligibili ar putea alege un subcontractant dintr-o țară neeligibilă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/12/2017