Prekės - 517377-2020

30/10/2020    S212

Čekija-Praha: Smulkūs gyvūnai

2020/S 212-517377

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Nacionalinis registracijos Nr.: 68378050
Adresas: Vídeňská 1083
Miestas: Praha 4
NUTS kodas: CZ01 Praha
Pašto kodas: 142 20
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Radmila Magazu
El. paštas: zakazky@img.cas.cz
Telefonas: +420 296443205
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.img.cas.cz
Pirkėjo profilio adresas: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/ustmolgen/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Věda a výzkum

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dodávka laboratorních hlodavců IV.

Nuorodos numeris: VZ 20/405 ÚMG
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
03325000 Smulkūs gyvūnai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Oznámení se týká uzavření dílčích smluv na základě této rámcové dohody ze dne 29.7.2020 souhrnně dle § 137 b) ZZVZ za 3. čtvrtletí 2020.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 3 660 000.00 CZK
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ01 Praha
NUTS kodas: CZ02 Střední Čechy
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Sídlo zadavatele - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha a/nebo detašované pracoviště zadavatele - BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec u Prahy.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s více účastníky, která upraví rámcové podmínky zadávání jednotlivých veřejných zakázek, jejichž předmětem bude dodávka laboratorních hlodavců pro pokusné účely prováděné v zařízení zadavatele. V rámci zadávacího řízení má dojít k uzavření rámcové dohody na dobu určitou - dvou let, tj. dvaceti čtyř po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání částky odpovídající předpokládané hodnotě této veřejné zakázky, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. Plnění dílčích veřejných zakázek bude probíhat na základě tzv. minitendrů postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Doba dodání / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001789 Upgrade českého centra fenogenomiky: vývoj k translačnímu výzkumu

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 064-152486
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: VZ 20/405 ÚMG
Pirkimo dalies Nr.: 001
Pavadinimas:

Oznámení o uzavření dílčí smlouvy na základě rámcové dohody souhrnně dle § 137 b) ZZVZ - Minitendr č. 001 k VZ Dodávka laboratorních hlodavců IV

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
24/09/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Velaz, s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 25691970
Adresas: Lysolajské údolí 15/53
Miestas: Praha Lysolaje
NUTS kodas: CZ01 Praha
Pašto kodas: 165 00
Šalis: Čekija
El. paštas: info@velaz.cz
Interneto adresas: www.velaz.cz
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 33 980.00 CZK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 80 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Dodavatel má v úmyslu při plnění veřejné zakázky pro část plnění chov laboratorních zvířat, podíl na plnění VZ:80%, využít poddodavatele: Charles River Laboratories, Research Models and Services, Germany, GmbH, Sandhofer Weg 7, D-97633 Sulzfeld, Spolková republika Německo, DIČ: DE147355270

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/10/2020