Paslaugos - 51874-2020

03/02/2020    S23

Nederland-Haarlem: Ondersteunende diensten voor vervoer over land

2020/S 023-051874

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 231-566775)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Evert Jan Stoffels
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Telefoon: +31 648039105
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie en aanbesteding iDiensten in het kader van het programma iCentrale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Decentrale overheden voeren centrale bediening uit: het bewaken en bedienen van tunnels, bruggen en sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement, stadstoezicht en -beheer (cameratoezicht), parkeren en crowd- en eventmanagement. Dat kan effectiever en efficiënter als taken slim worden gecombineerd en geïntegreerd, en/of de uitvoering meer aan private partijen wordt overgedragen waar dat kan. De afgelopen jaren hebben publiek-private partijen met betrokkenheid van het ministerie van IenW een samenhangend pakket van 19 iDiensten ontwikkeld. De marktconsultatiefase is afgerond met de publicatie van de eindrapportage. PNH initieert met deze aankondiging, als penvoerder van het landelijke programma iCentrale, de aanbestedingsfase. De te sluiten raamovereenkomsten voor de 19 percelen worden, namens en ten behoeve van, de deelnemende DCO’s (provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Utrecht en gemeenten Almere, Leiden, Deventer, Dordrecht en Zwolle) afgesloten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 231-566775

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naam en adressen
In plaats van:

Provincie Noord-Holland

24460435

Houtplein 33

Haarlem

2012 DE

NL

Edwin Bergman

+31 622244064

aanbestedingen@noord-holland.nl

NL

http://www.noord-holland.nl

Te lezen:

Provincie Noord-Holland

24460435

Houtplein 33

Haarlem

2012 DE

NL

Evert Jan Stoffels

+31 648039105

aanbestedingen@noord-holland.nl

NL

http://www.noord-holland.nl

Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
63712700 Verkeersleidingsdiensten
38820000 Afstandsbedieningsuitrusting
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
Te lezen:
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
38820000 Afstandsbedieningsuitrusting
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bij nota van inlichtingen 2 vraag 306 is aangegeven dat er extra tijd zal worden gegeven om extra vragen te stellen, te weten: 'In NvI2 heeft u kunnen reageren op de antwoorden uit NvI1 en NvI1a. In NvI2 is alleen de informatie die met mededeling 4 beschikbaar is gesteld nieuw. Wij bieden u de gelegenheid om enkel over mededeling 4 in NvI3 vragen te stellen tot vrijdag 31 januari. Wij zullen er naar streven deze vragen uiterlijk vrijdag 7 februari te beantwoorden in NvI3'.

Deze aanpassing is ook doorgevoerd in paragraaf 2.2 van het gepubliceerde en gereviseerde beschrijvend document bij nota van inlichtingen 2. Dit is nu ook doorgevoerd in de planning/termijnen op de omgeving van deze aanbesteding op Tenderned.

Deze rectificatie is dan ook om deze extra mogelijkheden tot het stellen van vragen nogmaals onder de aandacht te brengen. Let wel: enkel over mededeling 4. Verzoeken u met het u bekende en ter beschikking gestelde formulier uw eventuele vragen in te dienen.