Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 520740-2021

14/10/2021    S200

România-București: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

2021/S 200-520740

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Număr naţional de înregistrare: 4364594
Adresă: Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010825
Țară: România
Persoană de contact: ANDREI IRINA
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telefon: +40 213193072
Fax: +40 213193072
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scumc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129095
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de colectare, transport şi evacuare deşeuri nepericuloase

Număr de referinţă: 4364594202169
II.1.2)Cod CPV principal
90511000 Servicii de colectare a deşeurilor menajere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de colectare, transport şi evacuare deşeuri nepericuloase

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

NOTA:

Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1 din Fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 988 554.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Serviciu de colectare, transport şi evacuare beton, pietre, cărămizi, țigle, materiale ceramice și sticlă, altele decât ambalaje

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90511100 Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, STRADA MIRCEA VULCANESCU NR.88 SECTOR 1 BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de colectare, transport şi evacuare beton, pietre, cărămizi, țigle, materiale ceramice și sticlă, altele decât ambalaje

Cant. minima ctr. subsecvent 30,00 mc / cant. maxima ctr. subsecvent 100,00 mc.

Cant. minima acord cadru 40,00 mc. / cant. maxima acord cadru 200,00 mc.

Valoare maxima ctr. subsecvent 34.972,00 lei fara TVA

Valoare minima acord cadru 13.988,80 lei fara TVA / Valoare maxima acord cadru 69.944,00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 69 944.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima ctr. subsecvent 34.972,00 lei fara TVA. Garantia de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent., 349,72 lei fara TVA

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Serviciu de colectare, transport şi evacuare deşeuri din materiale textile

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90511100 Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, STRADA MIRCEA VULCANESCU NR.88 SECTOR 1 BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de colectare, transport şi evacuare deşeuri din materiale textile

Cant. minima ctr. subsecvent 100,00 kg / cant. maxima ctr. subsecvent 1.250,00 kg

Cant. minima acord cadru 100,00 kg / cant. maxima acord cadru 5.000,00 kg

Valoare maxima ctr. subsecvent 312,50 lei fara TVA

Valoare minima acord cadru 25,00 lei fara TVA / Valoare maxima acord cadru 1.250,00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima ctr. subsecvent 312,50 lei fara TVA. Garantia de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent., 3,12 lei fara TVA

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Serviciu de colectare, transport şi evacuare deşeuri municipale amestecate

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90511000 Servicii de colectare a deşeurilor menajere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, STRADA MIRCEA VULCANESCU NR.88 SECTOR 1 BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de colectare, transport şi evacuare deşeuri municipale amestecate

Cant. minima ctr. subsecvent 1.875,00 mc / cant. maxima ctr. subsecvent 5.000,00 mc.

Cant. minima acord cadru 7.200,00 mc. / cant. maxima acord cadru 14.400,00 mc.

Valoare maxima ctr. subsecvent 647.000,00 lei fara TVA

Valoare minima acord cadru 931.680,00 lei fara TVA / Valoare maxima acord cadru 1.863.360,00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 863 360.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima ctr. subsecvent 647.000,00 lei fara TVA. Garantia de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent., 6.470,00 lei fara TVA

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Serviciu de colectare, transport şi evacuare deşeuri din grădini și parcuri

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90511100 Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, STRADA MIRCEA VULCANESCU NR.88 SECTOR 1 BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de colectare, transport şi evacuare deşeuri din grădini și parcuri

Cant. minima ctr. subsecvent 150,00 mc / cant. maxima ctr. subsecvent 600,00 mc.

Cant. minima acord cadru 600,00 mc. / cant. maxima acord cadru 1.200,00 mc.

Valoare maxima ctr. subsecvent 27.000,00 lei fara TVA

Valoare minima acord cadru 27.000,00 lei fara TVA / Valoare maxima acord cadru 54.000,00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 54 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima ctr. subsecvent 27.000,00 lei fara TVA. Garantia de participare este 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent., 270,00 lei fara TVA

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta îsi exercita dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criteriile de calificare si selectie referitoare la motivele de excludere prevazute de art. 164, 165, 167 si capacitatea candidatului/ ofertantului.

1. Motive de excludere a ofertantului.

Autoritatea contractanta aplica urmatoarele motive de excludere: conform prevederilor art. 169 din Legea 98/2016, cu modificarile sicompletarile ulterioare.

a) Cerinta: Vor fi exclusi ofertantii care se încadreaza în situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile incidente.

De asemenea, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.59-60,164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea documentului DUAE operatorii economici vor depune si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59-60 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Aceste documente sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Reprezentantul A.C. este doamna Florentina Ionita Radu

Persoane implicate în organizarea, desfășurarea și finalizarea procedurii de achiziție: Ioniță – Radu Florentina, Bazga Ionuț, Jinga Mariana; Dumitrescu Gheorghe; Georgescu George; Tudor Gabriela; Boboc Daniela; Amariei Ligia; Oczelak Cristina; Ghita Madalina; Împăratu Anca, Mititelu Andrei,Sandu Bogdan; Nistor Marin; Moldoveanu Bebe; Andrei Irina, Preda Luminita, Călăcian Ionuț.

Se va completa si prezenta DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Atentionari speciale:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant//tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana,aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Toate documentele se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta:

Cerință obligatorie: Autorizație de mediu

Ofertantul va prezenta autorizație de mediu, în termen de valabilitate, emisă de organismele teritoriale de mediu de pe raza de activitate a acestuia, pentru serviciile solicitate de beneficiar, autorizatie emisă în baza OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 11/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II si III,dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel: 1.1 In cazul in care comisia constata ca au fost introduse in SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, aut contr va transmite in SEAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financ imbunatatite (cu doua zecimale)iar operatorii econ vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut.

1.1.1 In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicit de clarificari ref la depunerea unor noi propuneri financ imbunatatite in SEAP.,autorit contr va mai solicita maxim 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat.In cazul in care in urma celor 3 solic de clarificari privind depunerea unei noi prop financ, autorit contrac constata mentinerea egalitatii de pret, lotul respectiv se anuleaza.

1.1.2 Noua propunere financ se va introduce in SEAP.Termenele/datele de depunere ale prop financ se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autorit contr.

1.2 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicit in SEAP a unei noi prop financ imbunatatite (cu 2 zecimale), iar oper econ vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua prop financ sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul 1.

1.2.1 In cazul in care noua prop financ imbunatatita depusa in SEAP ca urmare a solicitarii autorit contr primite prin intermediul SEAP va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP la procedura.

1.3 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicit in SEAP a unei noi prop financ imbunatatite (cu 2 zecimale)iar operatorii econ vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua prop financ sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. 1.3.1 In cazul in care noua prop financ imbunatatita depusa in SEAP ca urmare a solicitarii autorit contrac primite prin intermediul SEAP va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP la procedura.Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut.Operatorii econ participanti la procedura de atribuire (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obigatia de a completa DUAE (Document Unic de Achizitie European) instituit la nivelul UE prin Regulamentul CE 7/2016, versiunea electronica a docum fiind pusa la dispozitie ca formular on-line de catre Comisia Europeana la adresa de internet dedicata:https://ec.europa.eu.growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul Juridic (Sef Birou Juridic - col.just.mil.George GEORGESCU)
Adresă: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010825
Țară: România
E-mail: biroulachizitiisicontractari@gmail.ro
Telefon: +40 213195839
Fax: +40 213193072
Adresă internet: www.scumc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/10/2021