Usługi - 523288-2019

Submission deadline has been amended by:  557940-2019
05/11/2019    S213

Polska-Lublin: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2019/S 213-523288

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-883
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Ciesielczuk
E-mail: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl
Tel.: +48 814522300
Faks: +48 814522306
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubelskie.kas.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.32.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jej urzędów w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, oznaczonych numerami od „I” do „V” obejmujących obiekty zamawiającego w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 2.I. - 2.V do projektu umowy.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych lokalizacji zawarty jest w załącznikach: nr 1 i nr 2.I. - 2.V do projektu umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część I.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin, Lubartów, Łęczna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych siedzib Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Urzędu Skarbowego w Lubartowie, Urzędu Skarbowego w Łęcznej, Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej Delegatura w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Lublinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.I do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 25.000 zł (dla części I) na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biała Podlaska, Łuków, Parczew, Radzyń Podlaski, Terespol i Koroszczyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie, Radzyniu Podlaskim oraz jednostek organizacyjnych Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Białej Podlaskiej, Terespolu i Koroszczynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.II do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 16 000,00 zł dla części II na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zamość, Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanych w Zamościu, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.III do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł dla części III na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Chełm, Krasnystaw, Włodawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Chełmie, Krasnymstawie, Włodawie oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zlokalizowanego w Chełmie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.IV do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł dla części IV na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych - Część V

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraśnik, Janów Lubelski, Opole Lubelskie, Puławy i Ryki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych Urzędów Skarbowych w: Kraśniku, Janowie Lubelskim, Opolu Lubelskim, Puławach i Rykach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2.V do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 7.000,00 zł dla części V na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że wykonał bądź wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na nieprzerwanym, co najmniej 12-miesięcznym sprzątaniu w budynku użyteczności publicznej o powierzchni większej lub równej:

a) 5.000 m2 - w przypadku ubiegania się o udział w postępowaniu w zakresie realizacji części nr I i/lub nr II;

b) 1.000 m2 - w przypadku ubiegania się o udział w postępowaniu w zakresie realizacji części nr III i/lub nr IV i/lub nr V.

2. Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, jeśli jest on dostępny dla nie dającej się określić z góry grupy osób (interesantów).

3. Dla każdej oferty częściowej (I – V) należy wykazać się doświadczeniem w realizacji minimum jednej usługi sprzątania w budynku użyteczności publicznej o powierzchni wskazanej w pkt. 1 lit. a), b).

4. W przypadku usług, które w dniu wyznaczonym na składanie ofert nie zostały zakończone, za potwierdzające spełnianie przedmiotowego warunku zamawiający uzna takie usługi, które do dnia składania ofert są wykonywane przez co najmniej 12 miesięcy.

5. W przypadku usług, których wykonywanie rozpoczęto dawniej niż w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, za potwierdzające spełnianie przedmiotowego warunku zamawiający uzna takie usługi, które w okresie 3 lat przed terminem składania ofert były wykonywane przez co najmniej 12 miesięcy.

6. Nie dopuszcza się sumowania kilku realizacji w celu osiągnięcia wskaźników dotyczących powierzchni wykazywanych obiektów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapisów projektu umowy w sposób nie pozostający w sprzeczności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz nie pogarszający sytuacji faktycznej i prawnej zamawiającego..

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia okoliczności lub zaistnienia warunków opisanych w § 14 projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), tj:

1) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,

2) zmiany terminu rozpoczęcia wykonywania umowy,

3) zmiany warunków płatności,

4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonywania usługi,

5) zmiany lub wprowadzenia podwykonawców,

6) zmiany przepisów powszechnie obowiązujących.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 181-440789
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - sala A119, poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania każdego wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy też wykonawcę zgodnie z dyspozycją:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019r. poz.498),

2) art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3) art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

4) art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp,

5) art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska, lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

6) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, należy złożyć za pośrednictwem Platformy następujące dokumenty:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,.

4)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2 Rozporządzenia MR z dnia 26.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

5)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, o którym mowa w par. 5 pkt 3 Rozporządzenia MR z dnia 26.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.),wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2019