Paslaugos - 523317-2019

05/11/2019    S213

Lenkija-Warka: Atliekų rinkimo paslaugos

2019/S 213-523317

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Warka
Nacionalinis registracijos Nr.: 52662400000000
Adresas: pl. St. Czarnieckiego 1
Miestas: Warka
NUTS kodas: PL921 Radomski
Pašto kodas: 05-660
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ewa Belicka
El. paštas: e.belicka@warka.org.pl
Telefonas: +48 486651200
Faksas: +48 486651225
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.warka.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.warka.pl/zp
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Warka

Nuorodos numeris: IR.271.3.19.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90511000 Atliekų rinkimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Warka.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90512000 Atliekų vežimo paslaugos
90513100 Buitinių atliekų šalinimo paslaugos
90533000 Atliekų aikštelių tvarkymo paslaugos
90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL921 Radomski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Warka

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Warka.

1) WYKONAWCA odbierze i zagospodaruje odpady z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-u wymienione w tabeli (Dane dotyczące przedmiotu zamówienia) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 01 03, 17 01 01, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07.

WYKONAWCA zorganizuje odbiór odpadów wielkogabarytowych co najmniej dwa razy

W roku, w ramach tzw. „Akcji Wystawka” zgodnie z harmonogramem. Wykonawca odbierze od Zamawiającego wykaz adresów nieruchomości zamieszkałych i sporządzi harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych.

Wykonawca odbierać będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne zmieszane z pojemników z następującą częstotliwością:

a) trzy razy w tygodniu z budynków wielorodzinnych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i na żądanie Zamawiającego,

b) co dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych.

2) Wykonawca odbierać będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych odpady segregowane z następującą częstotliwością:

a) worki koloru żółtego z tworzywami sztucznymi i metalami, i kartonikami po napojach (tetra-pak) jeden raz w miesiącu,

b) worki koloru zielonego z opakowaniami szklanymi – jeden raz na kwartał,

c)worki koloru brązowego z odpadami ulegającymi biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie) w zabudowie jednorodzinnej co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 października,

d) worki koloru niebieskiego z odpadami typu opakowania z papieru i tektury jeden raz

W miesiącu.

W przypadku budynków wielorodzinnych Wykonawca monitorować będzie na bieżąco stopień napełnienia pojemników z odpadami segregowanymi i odbierać je będzie z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż:

a) pojemniki z tworzywami sztucznymi, metalami, i kartonikami po napojach (tetrapak) – jeden raz w tygodniu;

b) pojemniki z opakowaniami szklanymi – jeden raz w miesiącu;

c) pojemniki na papier, karton, tektura – jeden raz w tygodniu;

d) worki z odpadami zielonymi ulegającymi biodegradacji (trawa, liście, drobne gałęzie)

W zabudowie wielorodzinnej – raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 października.

3) Wykonawca rozstawi na terenie Gminy dzwony do zbiórki szkła, w miejscach ogólnodostępnych, w ilościach minimum 10 sztuk, uzgodnionych z Zamawiającym, które będzie systematycznie opróżniał po ich zapełnieniu, a w okresie do 10 dni od zakończenia wykonywania umowy, usunie je z terenu Gminy i dokona ważenia szkła, w celu przekazania danych o masie odpadów zebranych selektywnie.

4) Wykonawca w ramach umowy zamówi worki kolorowe do odbioru odpadów segregowanych i będzie je przekazywał systematycznie właścicielom nieruchomości w ilości równej ilości odebranej oraz zapewni możliwość pobrania dodatkowych worków w Urzędzie Miejskim w Warce i punkcie PSZOK na terenie Gminy Warka oraz siedzibie Wykonawcy.

5)Wykonawca wyposaży wszystkie nieruchomości zamieszkałe w oznaczone pojemniki do odbioru odpadów zmieszanych, a nieruchomości wielorodzinne również w oznaczone pojemniki do segregacji odpadów. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pojemników na odpady zmieszane i segregowane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (dotyczy zabudowy wielorodzinnej). Zobowiązuje się do mycia i dezynfekcji pojemników stosowanych w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w roku w okresie wiosna/lato i jesień/zima.

Szczegółowy opis przedmiotu dostępny opisany został w SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2020
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca powinien posiadać:

1. Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Warka zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.),

2. Aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo (w przypadku, gdy Wykonawca będzie magazynował odpady przed ich transportem do miejsca przetwarzania), aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm),

3. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych która była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 4000 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3).

2. Wykonawca powinien wykazać dysponowanie przez firmę co najmniej następującym sprzętem:

• 2 pojazdy specjalistyczne dwukomorowe, przystosowane do odbierania odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, minimalna wymagana ładowność powinna wynosić 5 000 kg.

• 2 pojazdy specjalistyczne jednokomorowe, przystosowane do odbierania odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, minimalna wymagana ładowność powinna wynosić 8 000 kg.,

• 1 pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, minimalna wymagana ładowność powinna wynosić 5 000 kg.,

• 1 pojazd do odbierania odpadów komunalnych przystosowany do tzw. „trudnych dojazdów”, minimalna wymagana ładowność powinna wynosić 750 kg.

Wyżej wymienione pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące emisji spalin min. EURO 5 a także wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Termin wykonania usługi: od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Pozostałe warunki określone zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 06/12/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 06/12/2019
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

Jawne otwarcie ofert za pośrednictwem miniPortalu nastąpi dnia 06 grudnia 2019 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 107 lub 106, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, Polska

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwierając oferty Zamawiający poda: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Ponadto Zamawiający wykluczy Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1.

4) W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.warka.pl/zp) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60

Termin płatności – 40

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 48224587777
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 48224587777
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/10/2019