Dostawy - 52582-2021

02/02/2021    S22

Polska-Toruń: Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze

2021/S 022-052582

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639947)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Gagarina 11
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@umk.pl
Tel.: +48 566114010
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa: Część 1 zamówienia: platformy ruchu dla symulatora; Część 2 zamówienia: systemu śledzenia ruchu; Część 3 zamówienia: zestawu projektorów do generowania widoku panoramicznego na ekranie 180

Numer referencyjny: ZP-226.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33120000 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) w części 1 zamówienia – platformy ruchu dla symulatora;

2) w części 2 zamówienia – systemu śledzenia ruchu;

3) w części 3 zamówienia – zestawu projektorów do generowania widoku panoramicznego na ekranie 180 stopni wraz z ekranem 180 stopni;

4) w części 4 zamówienia – dedykowanego narzędzia do analizy danych oraz stymulacji;

5) w części 5 zamówienia – bieżni do analizy chodu oraz obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych wraz z oprogramowaniem

Zwanych dalej łącznie „aparaturą”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 5a/5b/5c/5d/5e do SIWZ – odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6a/6b/6c/6d/6e do SIWZ – odpowiednio do części zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639947

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/02/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: