Usługi - 525823-2018

29/11/2018    S230    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kańczuga: Usługi związane z odpadami

2018/S 230-525823

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Kańczuga
Krajowy numer identyfikacyjny: 7941686223
Adres pocztowy: ul. M. Konopnickiej 2
Miejscowość: Kańczuga
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Sopel
E-mail: w.sopel@kanczuga.pl
Tel.: +48 166423142
Faks: +48 166426630

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kanczuga.pl

Adres profilu nabywcy: www.kanczuga.biuletyn.net

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kanczuga.biuletyn.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku

Numer referencyjny: FZ.271.29.2018.WS
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, uchwała nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5.1.2017 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Miasta i Gminy Kańczuga

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt 3 SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, uchwała nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5.1.2017 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia mowa o: regulaminie - należy rozumieć przez to uchwałę nr XXXVI/373/2018 Rady Miejskie w Kańczudze z dnia

16.7.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

2. Usługa będzie realizowana w następującym zakresie:

I) odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zebranych odpadów komunalnych w sposób:

a) selektywny:

Papieru i makulatury,

Szkła bezbarwnego i kolorowego,

Tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych,

Metali (np. puszki, złom),

Przeterminowanych leków i chemikaliów,

Zużytych baterii i akumulatorów,

Zużytego sprzętu elektrycznego i - elektronicznego,

Odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),

Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

Zużytych opon,

Odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych,

Zimny popiół, żużel

Wszystkie ww. frakcje należy odbierać od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny, tj. każdą frakcję osobno, bez mieszania posegregowanych już odpadów komunalnych;

b) mieszany

1) opróżniania pojemników ustawionych we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, w których zgromadzone będą odpady pochodzące z opróżniania koszy ulicznych i przystanków autobusowych;

2) opróżniania pojemników ustawionych na terenie Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych w Siedleczce, Rączynie i Pantalowicach;

3) opróżniania pojemników usytuowanych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych (tzw. dzwony);

II) Zagospodarowania odebranych odpadów w Regionalnej lub Zastępczej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;

III) Sprawozdawczości,

IV) Dostarczenie worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

— art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oraz dodatkowo na podstawie:

— art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki:

a) posiadają zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie: ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

b) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Kańczuga wydany na podstawie ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

c) posiadają pisemne zapewnienie odbioru odpadów do przetwarzania przez podmiot obsługujący instalację regionu centralnego województwa podkarpackiego

d) posiadają wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska wymagany zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29.7.2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Dz.U. z dnia 25.1.2013 r. poz. 122] tj. w szczególności gdy dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia bazą magazynowo-transportową oraz pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów.

Dodatkowe wymagania dotyczące pojazdów jakie muszą być spełnione w celu wykazania spełniania warunku potencjał techniczny:

a) powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników;

b) co najmniej 1 pojazd powinien umożliwić odbiór selektywnie zebranych odpadów z pojemników „tzw. dzwonów”;

c) co najmniej 1 pojazd powinien umożliwić obsługę nieruchomości o drogach dojazdowych lokalnych o szerokości do 2,5 m tonażu nie przekraczającym 3 ton;

d) co najmniej 1 pojazd powinien umożliwić zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

Przy czym pojazdy te powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca musi bezwzględnie dostosować wielkość i parametry pojazdów do rodzaju odbieranych odpadów oraz nośności dróg.

Baza magazynowo-transportowa powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z dnia 25.1.2013 r. poz. 122).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną:

a) w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy;

b) na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby:

a) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

d) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18.7.2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21, ze zm.);

e) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:

— miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

— pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

— legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:

a) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej,

c) na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, miesięczne.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2019 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga;

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy w Kańczudze poprzez e-mail – sekretariat@kanczuga.pl oraz pod numerem telefonu 16 642 31 42 lub z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@kanczuga.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku, nr FZ.271.29.2018.WS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Więcej szczegółów na stronie internetowej:

http://www.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=382&strona=1&sub=364

http://kanczuga.biuletyn.net/?bip=1&cid=1142&bsc=N

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).

3. Odwołanie (art. 180–198 Pzp) powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę (art. 198a–198g Pzp) wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Szczegóły określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 2245587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2018