Usługi - 526184-2021

15/10/2021    S201

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania danych

2021/S 201-526184

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
Adres pocztowy: Chodakowska 50
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-816
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Prusinowska
E-mail: Karolina.Prusinowska@plk-sa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.plk-sa.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja urządzeń SDIP produkcji KZŁ Bydgoszcz Sp. z o.o. na stacji Warszawa Gdańska.

Numer referencyjny: 0111/IZ01GM/16401/04658/21/P
II.1.2)Główny kod CPV
72319000 Usługi dostarczania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja zadania pn. „Modernizacja elementów wykonawczych systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zainstalowanych na stacji Warszawa Gdańska.”

Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne urządzeń SDIP zainstalowanych na stacji Warszawa Gdańska, mające na celu dostosowanie ich do standardu nie niższego niż uzyskane na podstawie wykonanych prac zgodnie z Umową 90/101/0120/16/Z/I na linii obwodowej w Warszawie (LK20), na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja zadania pn. „Modernizacja elementów wykonawczych systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zainstalowanych na stacji Warszawa Gdańska.”

Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne urządzeń SDIP zainstalowanych na stacji Warszawa Gdańska, mające na celu dostosowanie ich do standardu nie niższego niż uzyskane na podstawie wykonanych prac zgodnie z Umową 90/101/0120/16/Z/I na linii obwodowej w Warszawie (LK20), na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

W związku z ciągłymi nieprawidłowościami w działaniu systemu SDIP zainstalowanego na stacji Warszawa Gdańska występuje konieczność modernizacji przedmiotowych urządzeń. Serwer SDIP, urządzenia systemu rozgłoszeniowego, wyświetlacze główne stacyjne ZTI-104, wyświetlacze krawędziowe SDIP PTO-5dz,wyświetlacze tunelowe SDIP TTO-3 z uwagi na wysoki stopień wyeksploatowania ( rok montażu 2007) wymagają gruntownej modernizacji. Cel projektu jest zapewnienie podróżnym prawidłowej informacji pasażerskiej. Wykonanie przedmiotowego zadania dotyczącego modernizacji urządzeń SDIP produkcji KZŁ Bydgoszcz na stacji Warszawa Gdańska ma na celu polepszenie przekazywania informacji pasażerskiej podróżnym a także wpłynie to korzystnie na wizerunek Spółki. Uzasadnienie prawne wyboru trybu postępowania:

Art. 214. ust. 1 par. 1 lit b) - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia

Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu postępowania:

Zgodnie z PZP Art. 388. ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a) i b) – dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

‒ jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w przedmiotowym postępowaniu jest zgodne z cytowanym przepisem, gdyż modernizacja urządzeń SDIP produkcji KZŁ Bydgoszcz Sp. z o.o. na stacji Warszawa Gdańska może być wykonana jedynie przez firmę Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. – jako właściciela praw autorskich do aplikacji sterującej.

Wykonanie powyższego zadania konieczne jest w celu zapewnienia podróżnym prawidłowej informacji pasażerskiej.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 990 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia/części/koncesji przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2021