Prekės - 529764-2019

08/11/2019    S216

Nederland-Maastricht: Straatverlichting

2019/S 216-529764

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Maastricht
Nationaal identificatienummer: 51488744
Postadres: Mosae Forum 10
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6211 DW
Land: Nederland
Contactpersoon: Ricardo van Lieshout
E-mail: ricardo.van.lieshout@maastricht.nl
Telefoon: +31 646705556
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeentemaastricht.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123205
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervangen van armaturen en masten

Referentienummer: VIA2019043RvL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34993000 Straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft de opdracht tot het vervangen van technisch versleten/afgeschreven armaturen en masten met referentienummer VIA2019043RvL.

De opdracht wordt gegund op grond van de naar het oordeel van de opdrachtgever economisch meest voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van het voldoen aan deze aanbestedingsleidraad, het programma van eisen én de laagste prijs

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 860 143.27 EUR / Hoogste offerte: 2 098 883.68 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is opgenomen in de aanbestedingsleidraad. De aantallen en volumes genoemd in de leidraad zijn indicatief. De aanbesteder garandeert niet de juistheid van de aantallen en volumes.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 146-360004
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Vervangen van armaturen en masten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dynniq Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 31006154
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 860 143.27 EUR / Hoogste offerte: 2 098 883.68 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019