Prekės - 529784-2019

08/11/2019    S216    Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Otok: Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe

2019/S 216-529784

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Otok
Nacionalni registracijski broj: 70233583656
Poštanska adresa: Vladimira Nazora 1/I
Mjesto: Otok
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 32252
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marko Tadić
E-pošta: javnanabavaotok@gmail.com
Telefon: +385 32395320
Telefaks: +385 32394122

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.otok.hr

Adresa profila kupca: www.otok.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava plovila, po grupama predmeta nabave

Referentni broj: VV-01/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34512000 Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava plovila (i opreme za ribolov), po grupama predmeta nabave.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 760 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Električna plovila

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34512000 Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Športsko-rekreacijska zona „Virovi“, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija.

II.2.4)Opis nabave:

Električna plovila

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na električni turistički brod / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Baterije poriva (2+2 kom) za napajanje motora električnog turističkog broda – životni vijek / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski fond za regionalni razvoj

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Čamci, kanui, kajaci i oprema za plovila

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34512000 Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Športsko-rekreacijska zona „Virovi“, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija

II.2.4)Opis nabave:

Čamci, kanui, kajaci i oprema za plovila.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na kajak dvosjed i kajak jednosjed / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski fond za regionalni razvoj

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za ribolov i ostala oprema za natjecanje

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34512000 Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Športsko-rekreacijska zona „Virovi“, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija.

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za ribolov i ostala oprema za natjecanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na „rolu" ribičkog štapa / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski fond za regionalni razvoj

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Drveni čamci

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34512000 Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Športsko-rekreacijska zona „Virovi“, Komletinci, Vukovarsko-srijemska županija.

II.2.4)Opis nabave:

Drveni čamci.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na čamac / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski fond za regionalni razvoj

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 150-369142
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
21/10/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Marina studio d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69612366845
Poštanska adresa: Đure Crnadka 20
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: marina.studio@email.t-com.hr
Telefon: +385 14843353
Telefaks: +385 14843353
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 894 960.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 760 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u rokovima sukladno članku 406. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/11/2019