Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 530708-2021

19/10/2021    S203

Polska-Krzyżanowice: Usługi związane z odpadami

2021/S 203-530708

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzyżanowice
Adres pocztowy: ul. Główna 5
Miejscowość: Krzyżanowice
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-450
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia1@krzyzanowice.pl
Tel.: +48 324194213
Faks: +48 324194234
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.krzyzanowice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.krzyzanowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”

Numer referencyjny: Gp-Zp.271.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”, obejmujący m.in.:

a) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Krzyżanowice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016 - 2022, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

b) Zakup i dystrybucję worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - o ile wspólnota wybierze segregację w workach,

c) Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Krzyżanowice punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spełniając wymogi określone przepisami prawa w zakresie zlokalizowania na nieruchomości, do której Wykonawca posiada tytuł prawny.

d) Zapewnienie pojemników do zbiórki tekstyliów oraz zużytej odzieży na terenie PSZOK.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

1. Prognozowana łączna ilość odpadów komunalnych objętych zamówieniem wyniesie 5 300 [Mg] odpadów/rocznie. W związku z tym za cały okres realizacji umowy (w latach 2022 i 2023 )prognozowana ilość odpadów wyniesie 10 600 [Mg] odpadów.

2. Wykonawca wyraża gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Krzyżanowice, tj. Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice i jego aktualizacjami oraz Strategią Rozwoju Gminy Krzyżanowice.

3. Zastosowanie materiałów i technologii przyjaznych dla środowiska; maksymalne zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze – (minimalizacja spalin, wycieków oleju, hałasu). Minimalizacja użycia ciężkiego sprzętu, oraz minimalizacja pracy sprzętu mechanicznego tj. realizację zadania przy użyciu sprzętów dostosowanych gabarytowo i wagowo do istniejącej infrastruktury drogowej gminy, niepowodujących uszkodzeń w tej infrastrukturze.

4. Zestawienie miejscowości z wykazem punktów adresowych stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

2) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

3) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

4) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Krzyżanowice.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

1) dysponuje co najmniej następującymi pojazdami:

-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników typu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l,

-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w workach,

-1 pojazdem z dźwignikiem hakowym lub bramowym (nośnik) przystosowany do odbioru kontenerów z odpadami typu KP 5, KP 7, KP 10 oraz pojemników na odpady segregowane.

Wyżej wymienione pojazdy nie powinny przekraczać DMC 20 ton z uwagi na nośność dróg po których poruszać się będą pojazdy.

- 1 pojazdem małogabarytowym do 8 ton przystosowanym do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe,

-1 pojazdem uszczelnionym - przystosowanym do odbioru odpadów bioodpadów uniemożliwiający rozwiewanie i wycieki odpadów,

oraz

-bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Krzyżanowice.

Wymaga się, aby samochody były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściciel pojazdów powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do ruchu drogowego.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Krzyżanowice były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.

2) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 1 usługę polegającą/ce na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych lub odbieraniu odpadów komunalnych na których zamieszkują mieszkańcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów nie mniejszej niż 3.000 Mg/rok.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawierają Projektowane postanowienia umowy o udzielenie zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie,

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, pok. 13

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

2. Osoby upoważnione do kontaktu: Pani Aurelia Wojak, tel. (32) 419 40 50 wew. 120 lub Pani Aniela Cwik tel. 32 419 40 50 wew. 133,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 – tzw. procedury „odwróconej”.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):

3.Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

4.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00 zł.

5. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z zał. nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

2) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

3) odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (jeżeli dotyczy).

6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) na zasadach określonych w SWZ podwykonawstwo. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2021