Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 531085-2022

Submission deadline has been amended by:  642920-2022
30/09/2022    S189

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2022/S 189-531085

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Tel.: +48 717710900
Faks: +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu

Numer referencyjny: ZP/40/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca a budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213311 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45255600 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45314310 Układanie kabli
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji (G) (z wyłączeniem branży zieleni i jej pielęgnacji, elementów organizacji ruchu docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz opraw świetlnych) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży drogowej (D) / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży elektrycznej (E) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.3. Wykonawca musi spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa – w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie zdolności:

1.3.1. Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 35 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 35 000 000,00 PLN.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż określono powyżej Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:

1.1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:

1.1.1.wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m wraz z budową lub przebudową: sieci kanalizacji deszczowej (lub kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej) oraz oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które z ww. sieci były wykonywane) oraz

1.1.2.wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie lub przebudowie sygnalizacji świetlnej obejmującej co najmniej trzy wloty na skrzyżowaniu w terenie miejskim.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia ciąg dalszy warunków udziału w postępowaniu znajduje się w rubryce pn. minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług i robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:

2.1.Kierownik budowy – (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej), posiadający doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych podczas realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m wraz z budową lub przebudową: sieci kanalizacji deszczowej (lub kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej) oraz oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej, oraz posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz

2.2.Projektant branży drogowej - (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej) posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy ulicy klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m w terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz

2.3.Projektant branży elektrycznej – (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej), posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie opracowania części instalacyjnej projektu sygnalizacji świetlnej obejmującej co najmniej trzy wloty na skrzyżowaniu w terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do IDW oraz zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do IDW. Nie złożenie oświadczeń stanowiących załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8 do IDW lub złożenie oświadczeń, z których wynika zakaz udzielenia zamówienia ma ten sam skutek, co odmowa podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu narzędzi dostępnych na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje.3. Na podstawie art. 257 ustawy PZP Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). 5.Wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW (https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje). 6.Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) dowodów, określających czy roboty zostały wykonane należycie, b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 4 ww. rozporządzenia. 7.Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w IDW. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym zostały określone w IDW. 8.Stosownie do art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 12 IDW (JEDZ oraz załączniki nr 2a i/lub 2b do IDW), a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. Szczegóły dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w IDW 13. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zostały zawarte w pkt 31 IDW.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego

postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych

i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505

do art. 590 ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2022