Dostawy - 533359-2020

06/11/2020    S217

Polska-Gdańsk: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 217-533359

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 77
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-298
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kłos
E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl
Tel.: +48 583501100
Faks: +48 583501101
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pkm-sa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pkm-sa.pl/m,48,zamowienia-sektorowe-podprogowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i zarządzanie drogami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, smartfonów, serwerów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania

Numer referencyjny: PKM/DO/SP/350/8/20
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zwane dalej „Przedmiotem zamówienia”. Zamówienie zostało podzielone na 5 części zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) część nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz monitorów;

2) część nr 2 – dostawa sprzętu, części zamiennych oraz oprogramowania;

3) część nr 3 – dostawa smartfonów, sprzętu, części zamiennych, akcesoriów komputerowych;

4) część nr 4 – dostawa elementów i części zamiennych do systemów CCTV, KD, SSWiN;

5) Część nr 5 – aktualizacja oprogramowania przeznaczonego do kontroli i zarządzania środowiskiem wydruku wraz z usługą wsparcia technicznego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz monitorów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30213100 Komputery przenośne
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego, serwera oraz monitorów, w którego skład wchodzą:

— laptop typ 1 – 15 szt.,

— laptop typ 2 – 2 szt.,

— stacja dokująca do laptopa – 20 szt.,

— macierz dyskowa – 1 szt.,

— monitor typ 1 – 20 szt.,

— monitor typ 2 – 2 szt.,

— stojak na dwa monitory – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu, części zamiennych oraz oprogramowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

2) Część nr 2 – dostawa sprzętu, części zamiennych oraz oprogramowania, w którego skład wchodzą:

— dysk typ 1 – 32 szt.,

— licencje typ 1 – 2 szt.,

— oprogramowanie biurowe – 17 szt.,

— system operacyjny – 5 szt.,

— licencje typ 2 – 1 szt.,

— dysk typ 2 – 13 szt.,

— dysk typ 3 – 3 szt.,

— dysk typ 4 – 5 szt.,

— pamięć RAM typ1 – 6 szt.,

— tablet typ 1 – 15 szt.,

— tablet typ 2 – 6 szt.,

— drukarka etykiet/kodów kreskowych – 1 szt.,

— oprogramowanie antywirusowe – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa smartfonów, sprzętu, części zamiennych, akcesoriów komputerowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 3 – dostawa smartfonów, sprzętu, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, w którego skład wchodzą:

— telefon typ 1 – 10 szt.,

— telefon typ 2 – 5 szt.,

— modem LTE USB – 20 szt.,

— telefon typ 3 – 20 szt.,

— telefon typ 4 – 10 szt.,

— klawiatura z trackpadem – 5 szt.,

— zestaw klawiatura + mysz – 2 szt.,

— pendrive – 15 szt.,

— listwa zasilająca – 10 szt.,

— kabel USB typ 1 – 10 szt.,

— kabel USB typ 2 – 10 szt.,

— kabel USB typ 3 – 10 szt.,

— klawiatura przewodowa – 10 szt.,

— mysz przewodowa – 10 szt.,

— mysz bezprzewodowa – 10 szt.,

— rysik do tabletu – 3 szt.,

— etui do tabletu z klawiaturą – 3 szt.,

— kamera do wideokonferencji – 2 szt.,

— zestaw głośnomówiący bluetooth – 2 szt.,

— soundbar – 1 szt.,

— kabel HDMi – 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa elementów i części zamiennych do systemów CCTV, KD, SSWiN

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35125300 Kamery bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 4 – dostawa elementów i części zamiennych do systemów CCTV, KD, SSWiN, w którego skład wchodzą:

— kamera sieciowa typ 1 – 4 szt.,

— kamera sieciowa typ 2 – 10 szt.,

— kamera sieciowa typ 3 – 8 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aktualizacja oprogramowania przeznaczonego do kontroli i zarządzania środowiskiem wydruku wraz z usługą wsparcia technicznego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 5 – aktualizacja oprogramowania przeznaczonego do kontroli i zarządzania środowiskiem wydruku wraz z usługą wsparcia technicznego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu – brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia (podstawy wykluczenia zostały opisane w rozdziale VI SIWZ).

2. Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty: cena – 100 %. Dokładny opis i sposób dokonania ocen został przedstawiony w rozdziale XIV SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w łącznej wysokości 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym:

1) na część nr 1 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);

2) na część nr 2 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

3) na część nr 3 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

4) na część nr 4 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);

5) na część nr 5 – 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).

2. Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdziale IX SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Wartość poszczególnych elementów zamówienia, składających się na Sprzęt, określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzednim o doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, do którego prowadzony jest rachunek VAT, w terminie 28 dni, od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego w sposób i formie określonej przez Strony (elektronicznie na adres: faktura@pkm-sa.pl lub papierowo na adres: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk) wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Faktura musi zawierać m.in. numer niniejszej umowy.

4. Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały opisane we wzorze Umowy, w szczególności w § 5 zał. nr 5 i § 6 zał. nr 6 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 oraz ust. 3 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu § 1 ust. 3 pkt 14 regulaminu, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu § 14 regulaminu.

3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca do wykorzystania Zamawiający informuje, iż zasady występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostały opisane w rozdziale XVII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w § 7 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

9. Pozostałe uregulowania zostały opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 i 6 do SIWZ oraz rozdziale XIX SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w Gdańsku, ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, POLSKA (I piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym powyżej

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 regulaminu.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1 regulaminu.

3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 regulaminu.

4. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty zgodnie z § 70 regulaminu, po czym korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 19 ust. 1 regulaminu oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty powinni przedłożyć aktualne nadzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

7. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 20 ust. 1 regulaminu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3 regulaminu, Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie § 15 ust 2 pkt 1 regulaminu, z zastrzeżeniem rozdziału VII ust. 6 SIWZ

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 12 regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

9. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) dokument, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;

4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Pozostałe uregulowania dotyczące oświadczeń lub dokumentów zostały zawarte w rozdziale VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.

6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy działu V Regulaminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2020