Usługi - 533474-2021

20/10/2021    S204

Polska-Nekla: Usługi związane z odpadami

2021/S 204-533474

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nekla
Krajowy numer identyfikacyjny: 63125809800000
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 10
Miejscowość: Nekla
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kamel
E-mail: m.kamel@gminanekla.pl
Tel.: +48 614373197
Faks: +48 614386490
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nekla.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.nekla.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Numer referencyjny: ZZ.271.17.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nekla

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 625,11 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (w zakresie wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą – Pzp. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. Referacie zamówień publicznych, inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i dróg Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla, za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do transmisji na żywo zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej – tj. nekla.nowoczesnagmina.pl – bezpośrednio przed procesem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

a) oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) w formie elektronicznej opracowany według zaleceń rozdziału XI i XIV SWZ (formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 oraz art. 128 ust. 1 ustawy – Pzp),

c) notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub dokument równoważny określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik wykonawcy – zgodnie z księgą pierwszą, częścią ogólną, działem VI, rozdziałem II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

d) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (oświadczenie nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 oraz art. 128 ust. 1 ustawy – Pzp).

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b) ust. 2 wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 126 ust. 1, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających:

I) brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2 do SWZ),

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp,

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

II) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

a) oświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach wraz z numerem BDO,

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (w zakresie dysponowania instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2021