Servicii - 535366-2019

12/11/2019    S218

România-Buzău: Servicii de urbanism

2019/S 218-535366

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Buzău
Număr naţional de înregistrare: 4233874
Adresă: Piața Daciei nr. 1
Localitate: Buzău
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120360
Țară: România
Persoană de contact: Aurelia Turcoman
E-mail: investitii@primariabuzau.ro
Telefon: +40 238726092
Fax: +40 238717950

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariabuzau.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100266403
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Actualizarea integrală a planului urbanistic general al municipiului Buzău”

Număr de referinţă: 4233874_2019_PAAPD1100680
II.1.2)Cod CPV principal
71410000 Servicii de urbanism
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

U.A.T. municipiul Buzău intentionează să achizitioneze serviciul de actualizare integrala a planului urbanistic general al municipiului Buzau, conform caietului de sarcini atasat.

Valoarea estimata a proiectului este de 2 216 182,03.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 216 182.03 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

Municipiul Buzau.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

U.A.T. municipiul Buzău intentionează să achizitioneze serviciul de actualizare integrala a planului urbanistic general al municipiului Buzau, conform caietului de sarcini atasat.

Valoarea estimata a proiectului este de 2 216 182,03.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerințe referitoare la motivele de excludere.

Cerinţa nr. 1.

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terţul susţinător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE.

Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

— cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic,

— cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Cerinţa nr. 2.

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terţul susţinător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE.

Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: respectiv certificatul eliberat de Administraţia Finanţelor Publice, precum si certificatul/certificatele eliberate de autorităţile publice locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic/operatorul economic asociat nu are datorii restante către bugetul de stat si bugetul/bugetele locale la momentul prezentării acestora.

Cerinţa nr. 3.

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terţul susţinător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE.

Cerinţa nr. 4.

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terţul susţinător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va prezenta declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota nr. 1.

La termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor depune in SEAP Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) atasat documentatiei de atribuire, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz,ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.

Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Nota nr. 2.

Prin excepţie de la prevederile Notei nr. 1, la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, operatorii economici participanţi vor prezenta şi declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 59, art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante si a furnizorului de servicii auxiliare achiz [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Experienta similara. Ofertantul va demostra ca in ultimii 3 ani a prestat servicii similare, respectiv planuri urbansitice generale de municipii (cu regulamente aferente), planuri urbanistice generale de orase (impreuna cu regulamente), planuri urbansitice zonale realizate in municipii/orase in valoare minima de 2 000 000 RON fara TVA la nivelul unuia sau maxim 3 contracte.

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare, ofertanții vor prezenta certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepție parțiale/finale (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin care se confirmă executarea lucrărilor similare și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, tipul lucrărilor similare, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, alte informații relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerinței de calificare. Pentru calculul pretului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza, respectiv pentru anul:

— 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON,

— 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 1 USD = 4,0525,

— 2018 – 1 EUR = 4,6535, 1 USD = 3,9416.

Pentru anul 2019, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a României pentru perioada cuprinsa între începutul anului si luna anterioara depunerii ofertei.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de ofertant; se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor; se va solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita a depunerii ofertelor (se va completa Formularul nr. 6).

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/12/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/04/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/12/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.e-licitatie.ro ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”).Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor capitolului IV, sectiunea a 13-a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile, conform cu prevederile art. 123 alin. (1) din HG 395/2016. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii – formularul atasat. Modalitatea de departajare a ofertelor egale situate pe primul loc cu acelasi punctaj: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin incarcarea in SEAP a unei noi propuneri financiare, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc dupa recalcularea punctajelor, tinand cont de ponderile alocate fiecarui factor de evaluare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: UAT Municipiul Buzău – Serviciul Juridic
Adresă: Piața Daciei nr. 1
Localitate: Buzău
Cod poștal: 120360
Țară: România
Telefon: +40 238710659

Adresă internet: www.primariabuzau.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/11/2019