Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 535588-2021

Submission deadline has been amended by:  561772-2021
22/10/2021    S206

Polska-Popów: Cele strzelnicze

2021/S 206-535588

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000675181
Adres pocztowy: Kule 2
Miejscowość: Popów
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-110
Państwo: Polska
E-mail: zp_kule@sw.gov.pl
Tel.: +48 343104042
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sw.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej dla Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Numer referencyjny: COS-DKW.2232.14.2021.MS
II.1.2)Główny kod CPV
35210000 Cele strzelnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej dla Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35210000 Cele strzelnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centralny Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie, 97-330 Sulejów

II.2.4)Opis zamówienia:

Mobilna strzelnica w kontenerach przeznaczona będzie do przeprowadzania treningów i szkoleń strzeleckich zarówno indywidualnych jak i w parach.

Dostawie podlega strzelnica składająca się z 2 do 4 połączonych na czas użytkowania kontenerów wraz z wyposażeniem osi strzelań w zakresie od 5m do 25m. Strzelnica powinna zawierać pomieszczenia:

pomieszczenie oczekiwania z częścią hali strzelań; hala strzelań z kulochwytem, przedłużenie (łącznik) hali strzelań. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zał. nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Najkrótszy czas na usunięcie awarii / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada koncesję, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1888)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Kule 2, 42-110 Popów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w pkt XIII SWZ.

2. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określona została w pkt XII SWZ.

3.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu - składanych wraz z ofertą znajduje się w pkt XIV 1 SWZ.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu - składanych na wezwanie zamawiającego znajduje się w pkt XIV 2.1 i XIV 2.2 SWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN.

6.Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 139 ust. 1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.

8. Stosownie do treści art. 257 ustawy Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu

działania przez Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021