Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 535643-2021

22/10/2021    S206

Polska-Pawłowice: Elektryczność

2021/S 206-535643

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 00007972800093
Adres pocztowy: ul. Mielżyńskich 14
Miejscowość: Pawłowice
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 64-122
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Tel.: +48 0-65-529-91-92
Faks: +48 0-65-529-91-92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdpawlowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdpawlowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej

Numer referencyjny: 209/2021
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Energia elektryczna na 2022 rok dla Zakładu Doświadczalnego Pawłowice.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych o zawarciu umów sprzedaży oraz zgłoszenia do OSD wniosków dotyczących procedury zmiany sprzedawcy, (nazwy i adresy OSD w Załączniku nr 1 do SWZ).

Zamawiający skutecznie umocuje Wykonawcę do przeprowadzenia procedury, o której mowa w ust. 2 tj. do zgłoszenia wskazanym Operatorom sieci do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz w innych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy czynności. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dane niezbędne do uzupełnienia odpowiednich wniosków dotyczących zgłoszenia zmiany sprzedawcy.

Rozpoczęcie procesu zakupu energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2022 r., Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r.

Energia elektryczna kupowana na podstaw

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 965 800.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZD Pawłowice ul. Mielzynskich 14 64-122 Pawłowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Energia elektryczna na 2022 rok dla Zakładu Doświadczalnego Pawłowice.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych o zawarciu umów sprzedaży oraz zgłoszenia do OSD wniosków dotyczących procedury zmiany sprzedawcy, (nazwy i adresy OSD w Załączniku nr 1 do SWZ).

Zamawiający skutecznie umocuje Wykonawcę do przeprowadzenia procedury, o której mowa w ust. 2 tj. do zgłoszenia wskazanym Operatorom sieci do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz w innych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy czynności. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dane niezbędne do uzupełnienia odpowiednich wniosków dotyczących zgłoszenia zmiany sprzedawcy.

Rozpoczęcie procesu zakupu energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2022 r., Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r.

Energia elektryczna kupowana na podstawie zawartej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, czyli że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Wykonawca odpowiada za jakość obsługi Zamawiającego. Za niedotrzymanie przyjętych standardów rynkowych – zgodnie z określeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.- Zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, przysługują bonifikaty.

Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 89 z 2006 r., poz. 625 z późniejszymi zmianami), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.

Szacowana roczna ilość dostarczanej energii elektrycznej (+/- 10%) w okresie dostawy wyniesie 1 756,0 MWh, w tym:

Tabela 1

Lp. Grupy taryfowe Ilość MWh

1 w strefie całodobowej B21, C11, C21, G11 1 690,0

2 w grupach dwustrefowych C12a

w tym:

- energia rozliczana w strefie szczytowej

- energia rozliczana w strefie pozaszczytowej

w grupach dwustrefowych C22a

w tym:

- energia rozliczana w strefie szczytowej

- energia rozliczana w strefie pozaszczytowej 23,0:

15,0

8,0

43,0:

30,0

13,0

4 Energia łącznie 1 756,0

5 Moc umowna łącznie - 1 083 kW

Prognozowana na 2022 rok ilość energii elektrycznej oszacowano w oparciu o faktyczne jej zużycie w Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice w okresie poprzednich lat.

Podane w tabeli 1 wielkości są wyłącznie wielkościami szacunkowymi, natomiast wartość rzeczywistego zużycia energii elektrycznej rozliczana będzie w oparciu o wskazania układów pomiarowo – rozliczeniowych (w cyklach stosowanych przez Operatorów sieci) i cen jednostkowych.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na co najmniej 14 dni wcześniej o ewentualnej zmianie w planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej lub w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji w poszczególnych punktach poboru, zmianach w układach pomiarowo- rozliczeniowych.

Zamawiający informuje i oświadcza że:

- procedurę zmiany sprzedawcy przeprowadza po raz dziewiąty,

- wszystkie układy pomiarowo rozliczeniowe ma dostosowane do wymogów TPA,

- ma zawarte na czas nieokreślony umowy z wymienionymi w tabeli Załącznik nr 6 do SWZ Operatorami Sieci Dystrybucyjnych,

- dysponuje tytułem prawnym do korzystania ze wszystkich obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna,

- posiada aktualne umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte na czas określony, obowiązujące do 31 grudnia 2021 r. Umowy nie były zawarte w ramach akcji promocyjnej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz stawki podatku akcyzowego energii elektrycznej, przy czym wielkość tej zmiany wyni

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

ZD Pałowice ul. Mielzyńskich 14 64-122 Pawłowice

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021