Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 535652-2021

22/10/2021    S206

România-București: Utilaje agricole

2021/S 206-535652

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR
Număr naţional de înregistrare: RO33884604
Adresă: Strada: Mărăşti, nr. 61
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011464
Țară: România
Persoană de contact: Adina Ștefan
E-mail: secretariat@istis.ro
Telefon: +40 726302013
Fax: +40 0213184380
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.istis.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129609
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare tractoare și mașini agricole pentru realizarea lucrărilor agricole aferente activității de testare din cadrul Centrelor pentru Testarea Soiurilor

Număr de referinţă: 5
II.1.2)Cod CPV principal
16000000 Utilaje agricole
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare tractoare și mașini agricole pentru realizarea lucrărilor agricole aferente activității de testare din cadrul Centrelor pentru Testarea Soiurilorcu caracter repetitiv, prevăzute cu limite minime și maxime pentru o perioada de 24 luni. Valoarea estimativă a celui mai mare contract subsecvent este de 3.114.550,00 lei fără TVA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 608 600.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Centrele de testare de pe teritoriul României, conform listei anexată la Caietul de sarcini nr. 7910/13.10.2021.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime sunt prezentate în Caietul de sarcini nr. 7910/13.10.2021, parte integrantă a documentației de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică Termenul de garanție minim obligatoriu pentru fiecare produs este de 12 luni. Termen de garanție maxim 24 luni. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică Termenul maxim de livrare este de 45 de zile de la data semnării de către ambele părți a contractului subsecvent de furnizare produse. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contractelor subsecvente care se vor încheia în funcție de fondurile bugetare aprobate cu această destinație.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Aceste documente pot fi:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Alte documente edificatoare, după caz.

Pentru persoane juridice străine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autorități ale țării de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenența/înregistrarea la organe din țara respectivă. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care să ateste că aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență. Documentele prezentate în altă limbă decât cea română vor fi însoțite de traducere autorizată. Pentru persoanele juridice străine ca modalitate de îndeplinire a cerinței este și completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca documentele edificatoare să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor.

Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – declarația completată (conform Formular nr. 1) se va atașa în SEAP o dată cu DUAE. Încadrarea în situația prevăzută la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

MIHAI POPESCU – Director General

DĂNUȚ GÎȚAN – Director General adjunct

MIHAELA - PAULA IONIȚĂ - Șef serviciu financiar-contabilitate, CFPP și achiziții publice

Achiziții publice – prestator servicii S.C. ADAST GLOBAL CONSULTING S.R.L. – ȘTEFAN ADINA

Comisia de evaluare a ofertelor numită prin Decizia nr. 114/13.10.2021

TEODOR-DAN ENESCU – Președinte

KOVACS FERENC - Membru

DUMITRA FLORESCU – Membru

IUNIANA POPOV – Membru rezervă

ANDREI TERZI – Membru rezervă

Certificatul constatator emis de ONRC - Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Obiectul acordului-cadru de frunizare produse trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificata) O listă a livrărilor de produse similare realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani În conformitate cu dispozițiile art. 179, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice s-au solicitat informații cu privire la experiența similară, pentru a verifica dacă operatorii economici ce doresc să participe la procedură au mai livrat produse similar/superioare celor ce fac obiectul prezentului acord-cadru de frunizare produse. Ținând cont de valoarea maximă a acordului-cadru de furnizare produse și de necesitatea îndeplinirii acestuia în condiții optime, autoritatea contractanta a stabilit că este necesar, pentru demonstrarea experienței similare în astfel de contracte de achiziție publică, ca operatorii economici participanți să facă dovada că au finalizat contracte de furnizare similare. Ofertantul va face dovada furnizării de produse similare în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Prin produse similare se înțelege orice utilaje agricole similare sau superioare celor ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Notă: Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor, cu mențiunea că în cazul în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.Din contractele pe care le prezintă ca experiență similară trebuie să reiasă furnizare de produse în valore de cel puțin valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent de furnizare produse.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de îndeplinire:În ceea ce privește modalitatea de îndeplinire a cerinței de calificare precizăm că inițial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți va trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea Contractantă să solicite operatorului economic clasat pe primul loc în ierarhia intermediară urmare a finalizării evaluării ofertelor, documentele justificative din care să rezulte valori, perioade de livrare, beneficiari, contracte de furnizare, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. La nivelul DUAE ofertanții vor preciza următoarele informații, cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, obiectul contractului împreună cu valoarea acestuia fără TVA, precum și perioada de derulare a contractului.Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, pot fi, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- recomandări;- procese-verbale de recepţie;- certificate constatatoare.Informații privind subcontractarea (dacă este cazul).Ofertanții vor declara subcontractanții la momentul depunerii ofertei și vor completa un DUAE distinct în acest sens (cerință valabilă și pentru terțul susținător, dacă există).Ofertanții vor prezenta, o dată cu depunerea DUAE, angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul declarat câștigător la solicitarea autorității contractante.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte formularul DUAE pentru partea din acordul-cadru de furnizare produse pe care intenționează să o realizeze.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Cerintele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021