Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 535687-2021

22/10/2021    S206

România-București: Infrastructură de reţea

2021/S 206-535687

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM
Număr naţional de înregistrare: 20606479
Adresă: Strada: Griviţei, nr. 24
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010732
Țară: România
Persoană de contact: CONSTANTIN ILENA
E-mail: dracinschi_simona@mpublic.ro
Telefon: +40 4123154
Fax: +40 3111254
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.diicot.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129597
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare "Infrastructura de retea (switch)"

Număr de referinţă: 262
II.1.2)Cod CPV principal
32424000 Infrastructură de reţea
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Arhitectura care se extinde poate suporta mai multe rețele care pot fi separate fizic și configurate în funcție de necesitățile operaționale, folosește switch-uri Dell EMC S4128T-ON, Dell EMC N3048ET-ON grupate în stive (stacks), integrabile într-o soluție pentru managementul rețelelor virtuale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 050 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Switch nivel 3 Dell EMC Networking N3248TE-ON

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32424000 Infrastructură de reţea
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul indicat de beneficiar

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Switch nivel 3 Dell EMC Networking N3248TE-ON, 48x1G, 4x10G SFP+, 2x100G QSFP28, 32GB, 1xAC PSU, IO/PS, OS6, cantitate 42 buc

Transceiver Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach, cantitate 36 buc

Dell Networking Cable, 100GbE QSFP28 to QSFP28, Passive Copper Direct Attach Cable, 1 Meter,Customer, cantitate 60 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Cea mai mare garanție oferită este punctată cu punctaj maxim, 20 puncte. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 965 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Switch FO nivel 3 Dell EMC Networking Dell EMC Switch S4128T-ON

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32424000 Infrastructură de reţea
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul indicat de beneficiar

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

• Switch FO nivel 3 Dell EMC Networking Dell EMC Switch S4128T-ON, 1U, 28 x 10Gbase-T, 2 x QSFP28, IO to PSU, 2 PSU, OS10, cantitate 2 buc.

• Transceiver Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach, cantitate 36 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția tehnică reprezintă angajamentul contractantului de a repara sau înlocui un produs, o componentă sau un accesoriu achiziționat. Cea mai mare garanție oferită este punctată cu punctaj maxim, 20 puncte. Punctajul pentru ofertele a căror garanție tehnică este sub cea mai mare garanție tehnică ofertată se calculează după formula: / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 85 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința 1. Motivele de excludere, atât ale ofertantului cât și ale subcontractorilor, sunt cele prevăzute în art. 164, 165, 167 din L98/2016 și sunt:

- DIICOT exclude orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 164 alin. (1) lit. a) – g) din L98/2016, prevedere aplicabilă și unui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia;

- DIICOT exclude orice operator economic despre care are cunoștință sau poate demonstra prin orice mijloace adecvate că şi-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau cu cele ale României, iar cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mare de 10.000 lei;

- operatorul economic se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

- operatorul economic a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar DIICOT poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

- DIICOT are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

- operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

- participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

- operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

- operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

- operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

- operatorul economic, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător şi care nu face dovada identității deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

- DIICOT exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoștință că operatorul economic se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din L98/2016 de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

Ofertanții au obligația de a completa DUAE, document care confirmă faptul că operatorul nu se află într-una din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 şi 167 din L98/2016 de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca certificatele constatatoare care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie prezentate a cererea DIICOT de către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

 Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor și/sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentării

 Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor din organul de administrare, de conducere sau supraveghere al operatorului economic sau al celor care au putere de reprezentare, decizie, control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din documentul constatator emise ONRC/actul constitutiv.

 După caz, documente din care să rezulte că poate beneficia de derogările de la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L98/2016.

 Alte documente relevante, după caz.

Nu se admit depuneri de oferte în asociere.

Persoanele juridice străine/ofertanții străini vor depune documente echivalente emise în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțite de traducerea efectuată de traducători autorizați în limba română). Aceste documente se vor prezenta la cererea DIICOT către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, valabile la momentul prezentării.

Toate documentele de mai sus se vor prezenta conform art. 60 alin. (1) și alin. (4) din HG 395/2016.

Cerința 2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese) din L98/2016, semnată cu semnătură electronică extinsă și depusă în SICAP. Formularul se va completa și depune și de către asociați, contractanți sau terțul susținător pentru situația economico-financiară sau capacitatea tehnică și/sau profesională, conform art. 60 din L98/2016.

Persoanele juridice străine/ofertanții străini vor depune documente echivalente emise în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțite de traducerea efectuată de traducători autorizați în limba română). Aceste documente se vor prezenta la cererea DIICOT către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, valabile la momentul prezentării.

Toate documentele de mai sus se vor prezenta conform art. 60 alin. (1) și alin. (4) din HG 395/2016.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea acestei proceduri de atribuire, toate persoanele care aprobă/semnează documentele emise în legătura cu procedura de atribuire sunt:

Oana Daniela Pâțu – procuror șef direcție adjunct

Viorel Mureșan – manager economic

Simona Dracinschi – șef Serviciu investiții, achiziții publice și administrativ

Nela Popescu – responsabil cu certificarea CFPP

Membrii propuși pentru comisia de evaluare:

Simona Dracinschi – președinte

Lucian Bibo – membru

Adriana Iulia Onica – membru

Membru de rezervă propus:

Radu Andrișan.

Ofertanții au obligația depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancțiunea respingerii acesteia ca inacceptabilă conform art. 137alin. (2) lit. b) din HG 395/2016. DIICOT solicită ofertanților să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare, ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic: operatorul economic este legal constituit, nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii și are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca certificatele constatatoare care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie prezentate la cererea DIICOT de către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, valabile la momentul prezentării:

 Certificat de înregistrare fiscală

 Certificat constatator emis de ONRC, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să corespundă cu codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentul se depune in original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea ‚conform cu originalul’.

Persoanele juridice străine/ofertanții străini vor depune documente echivalente emise în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțite de traducerea efectuată de traducători autorizați în limba română). Aceste documente se vor prezenta la cererea DIICOT către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, valabile la momentul prezentării.

Toate documentele de mai sus se vor prezenta conform art. 60 alin. (1) și alin. (4) din HG 395/2016.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2018-2020): Dacă ofertantul și-a început activitatea de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerarea prezentarea informațiilor din perioada de activitate.

Loturile: 1,2Cifra de afaceri medie anualaLot 1. 965.000leiLot 2. 85.000lei

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanții vor completa DUAE. Bilanțul contabil sau orice alte documente relevante se vor prezenta la cererea DIICOT de către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, în baza art. 196 alin. (2^) din L98/2016 și art. 132 alin. (2) din HG 395/2016.

Ofertanții vor completa DUAE. Bilanțul contabil sau orice alte documente relevante se vor prezenta la cererea DIICOT de către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, în baza art. 196 alin. (2^) din L98/2016 și art. 132 alin. (2) din HG 395/2016.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor furnizări de produse similare lotului ofertat în ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie să fi avut în ultimii 3 (trei) ani, la nivelul unui contract, furnizare de produse similare lotului ofertat. Dacă ofertantul și-a început activitatea de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerarea prezentarea informațiilor din perioada de activitate.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanții vor completa DUAE cu lista principalelor livrări de produse similare în ultimii 3 ani. Documentele (contracte, PV de recepție, documente constatatoare, recomandări) se vor prezenta la cererea DIICOT de către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, în baza art. 196 alin. (2^) din L98/2016 și art. 132 alin. (2) din HG 395/2016. Documentele conțin cel puțin numele beneficiarului, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea părții relevante din contract, tipul produselor livrate. Este necesar ca ofertanții câștigători să îndeplinească această cerință pentru a demonstra că își pot desfășura activitatea asumată prin contract, au livrat și au experiență cu produsele similare celor din contract. Persoanele juridice străine/ofertanții străini vor depune documente echivalente emise în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțite de traducerea efectuată de traducători autorizați în limba română). Aceste documente se vor prezenta la cererea DIICOT către ofertantul declarat câștigător în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, valabile la momentul prezentării.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele pentru procedurile de contestare sunt prevazute in Legea nr.101/2016, art.5 si art.8, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: D.I.I.C.O.T. -Serviciul Investitii, achizitii publice si administrativ
Adresă: Calea Grivitei nr.24, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010732
Țară: România
E-mail: dracinschi_simona@mpublic.ro
Telefon: +4 0214123154
Fax: +4 0213111254
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021