Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 535717-2021

22/10/2021    S206

Polska-Olsztyn: Implanty ortopedyczne

2021/S 206-535717

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 44
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Kajda
E-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
Tel.: +49 895326349
Faks: +49 895326349
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.olsztyn.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.olsztyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/SzpitalOlsztyn/SkrytkaESP
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA IMPLANTÓW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA

Numer referencyjny: DZZ-382-52/21
II.1.2)Główny kod CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do operacji kręgosłupa

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
33183200 Protezy ortopedyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do operacji kręgosłupa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Rodzaj i maksymalna wartość opcji odpowiada wartościom i ilościom jak dla zamówienia gwarantowanego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zawartość oferty:

1) Formularza oferty - wzór wg załącznika nr 1 do SWZ,

2) Formularza cenowego – wzór wg załącznika nr 2 do SWZ,

3) Folderu/katalogu/ lub kart charakterystyki/ kart technicznych do SWZ,

4) oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
33183200 Protezy ortopedyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do operacji kręgosłupa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Rodzaj i maksymalna wartość opcji odpowiada wartościom i ilościom jak dla zamówienia gwarantowanego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zawartość oferty:

1) Formularza oferty - wzór wg załącznika nr 1 do SWZ,

2) Formularza cenowego – wzór wg załącznika nr 2 do SWZ,

3) Folderu/katalogu/ lub kart charakterystyki/ kart technicznych do SWZ,

4) oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
33183200 Protezy ortopedyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do operacji kręgosłupa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Rodzaj i maksymalna wartość opcji odpowiada wartościom i ilościom jak dla zamówienia gwarantowanego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zawartość oferty:

1) Formularza oferty - wzór wg załącznika nr 1 do SWZ,

2) Formularza cenowego – wzór wg załącznika nr 2 do SWZ,

3) Folderu/katalogu/ lub kart charakterystyki/ kart technicznych do SWZ,

4) oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
33183200 Protezy ortopedyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do operacji kręgosłupa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Rodzaj i maksymalna wartość opcji odpowiada wartościom i ilościom jak dla zamówienia gwarantowanego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zawartość oferty:

1) Formularza oferty - wzór wg załącznika nr 1 do SWZ,

2) Formularza cenowego – wzór wg załącznika nr 2 do SWZ,

3) Folderu/katalogu/ lub kart charakterystyki/ kart technicznych do SWZ,

4) oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
33183200 Protezy ortopedyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do operacji kręgosłupa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Rodzaj i maksymalna wartość opcji odpowiada wartościom i ilościom jak dla zamówienia gwarantowanego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zawartość oferty:

1) Formularza oferty - wzór wg załącznika nr 1 do SWZ,

2) Formularza cenowego – wzór wg załącznika nr 2 do SWZ,

3) Folderu/katalogu/ lub kart charakterystyki/ kart technicznych do SWZ,

4) oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki nr 8 do SIWZ.

2. Zmiana umowy:

2.2. katalogu zmian został opisany w projekcie umowy;

2.3. wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. 27, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 ustawy Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego artykułu.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwane dalej również JEDZ). Oświadczenie stanowi Za

2. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:

a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz.1076 i 1086),z innym wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ)

3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji (załącznik nr 7 do SWZ) zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust 2 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Klauzula informacyjna wynikająca z art.13 RODO

1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje - zgodnie z swz

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021