Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 535726-2021

22/10/2021    S206

Polska-Gdańsk: Spektrometry

2021/S 206-535726

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Bocian, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 110 I piętro
E-mail: marek.bocian@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do zestawu do konstrukcji bibliotek peptydowych oraz nowych wariantów eksponowania w układzie phage display dla Kat. Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gd. w częściach

Numer referencyjny: 5210.291.1.45.2021.MB
II.1.2)Główny kod CPV
38433000 Spektrometry
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego do zestawu do konstrukcji bibliotek peptydowych oraz nowych wariantów eksponowania w układzie phage display, w częściach:

część I - podłogowe wytrząsarki powietrzne z możliwością chłodzenia i ustawiania piętrowego - 2 szt.,

część II - stołowe wytrząsarki powietrzne, w tym jedna z możliwością chłodzenia - 2 szt.,

część III - spektrofotometr UV-Vis z możliwością pomiarów w mikro kuwecie pomiarowej wraz z mikro kuwetą pomiarową – 1 szt.,

część IV - urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do różnego rodzaju probówek i mikropłytek laboratoryjnych – 1 szt.,

zwana dalej, odpowiednio do każdej części „sprzętem”, dla Katedry Biologii Molekularnej, Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część I - podłogowe wytrząsarki powietrzne z możliwością chłodzenia i ustawiania piętrowego - 2 szt.,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38436300 Wstrząsarki inkubacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Biologii Molekularnej, pok. 19, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu,

2) przeszkolenie co najmniej 2 osób w zakresie użytkowania i obsługi sprzętu, nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SWZ.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany do każdej części w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny nr 1 / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny nr 2 / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż zamówienie publiczne będzie współfinansowane z dotacji NCBiR, tytuł projektu „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”.

Nr umowy TECHMASTRATEG2/410747/11/NCBR/2019, nr zadania 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część II - stołowe wytrząsarki powietrzne, w tym jedna z możliwością chłodzenia - 2 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38436300 Wstrząsarki inkubacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Biologii Molekularnej, pok. 19, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu,

2) przeszkolenie co najmniej 2 osób w zakresie użytkowania i obsługi sprzętu, nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SWZ.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany do każdej części w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny nr 1 / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż zamówienie publiczne będzie współfinansowane z dotacji NCBiR, tytuł projektu „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”.

Nr umowy TECHMASTRATEG2/410747/11/NCBR/2019, nr zadania 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część III - spektrofotometr UV-Vis z możliwością pomiarów w mikro kuwecie pomiarowej wraz z mikro kuwetą pomiarową – 1 szt.,

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Biologii Molekularnej, pok. 19, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu,

2) przeszkolenie co najmniej 2 osób w zakresie użytkowania i obsługi sprzętu, nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SWZ.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany do każdej części w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny nr 1 / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny nr 2 / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż zamówienie publiczne będzie współfinansowane z dotacji NCBiR, tytuł projektu „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”.

Nr umowy TECHMASTRATEG2/410747/11/NCBR/2019, nr zadania 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część IV - urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do różnego rodzaju probówek i mikropłytek laboratoryjnych – 1 szt.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Biologii Molekularnej, pok. 19, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) dostawę, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu,

2) przeszkolenie co najmniej 2 osób w zakresie użytkowania i obsługi sprzętu, nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SWZ.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany do każdej części w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametr techniczny nr 1 / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż zamówienie publiczne będzie współfinansowane z dotacji NCBiR, tytuł projektu „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”.

Nr umowy TECHMASTRATEG2/410747/11/NCBR/2019, nr zadania 1.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SWZ

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania ( https://platformazakupowa.pl/pn/ug ) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej „platforma”) pod adresem ( https://platformazakupowa.pl/pn/ug ).

Ofertę wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem systemu/platformy (platformazakupowa.pl).

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w języku polskim, na formularzu ofertowym – zgodnie z zał. nr 1 do SWZ.

Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/ug) zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zastosuje postanowienia art. 139 Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – zał. nr 2 do SWZ. Oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdz. VII SWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SWZ (dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ug).

Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SWZ, wykaz przedmiotowych środków dowodowych zawarty jest w rozdz. VIII SWZ, informacja dot. oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych zawarte są w rozdz. VII SWZ, podstawy wykluczenia podane są w rozdz. VI SWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XVI SWZ.

Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisane są w rozdz. IX SWZ, a wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SWZ.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ.

(załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XXII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021