Servicii - 536642-2020

10/11/2020    S219

Luxemburg-Luxemburg: Proiectarea, implementarea și activitățile privind soluțiile informatice ale Curții de Justiție

2020/S 219-536642

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
E-mail: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectarea, implementarea și activitățile privind soluțiile informatice ale Curții de Justiție

Număr de referinţă: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract este furnizarea următoarelor servicii:

— analiza și proiectarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente);

— specificația tehnică detaliată a soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente) pe baza unui dosar de proiectare;

— realizarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente) (pe baza unui dosar de proiectare și a unor specificații tehnice detaliate);

— corectarea erorilor de operare a soluțiilor informatice și suport de nivelul 3;

— omologarea soluțiilor informatice (celor noi sau dezvoltarea celor existente);

— gestionarea cadrului de dezvoltare;

— suport de nivelul 1 și 2 pentru utilizatori (serviciu de asistență informatică, mobilă, telefonică);

— exploatarea infrastructurilor Curții (inclusiv rețele și multimedia);

— servicii de centrală telefonică.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Realizarea soluțiilor informatice

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72212000 Servicii de programare de software de aplicaţie
72246000 Servicii de consultanţă privind sistemele
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
72227000 Servicii de consultanţă privind integrarea software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

— specificația tehnică a soluțiilor informatice,

— realizarea soluțiilor informatice,

— corectarea soluțiilor informatice și suportul de nivelul 3,

— gestionarea cadrului de dezvoltare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Planul de asigurare a calității / Pondere: 28
Criteriu privind calitatea - Nume: Indicatori privind nivelul serviciilor / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Simulare / Pondere: 18
Criteriu privind calitatea - Nume: Parteneriate adiționale / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Competențe suplimentare / Pondere: 3
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 046-104556
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-18/025
Lot nr.: 2
Titlu:

Realizarea soluțiilor informatice

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Lotul 1 va produce un contract-cadru cu un singur operator.

Lotul 2 va produce un contract-cadru cu un singur operator.

Lotul 3 va produce un contract direct cu un singur operator.

Atribuirea lotului 1 va fi exclusivă în raport cu loturile 2 și 3. În cazul în care același ofertant primește cea mai bună evaluare din lotul 1 și din alt lot, atribuirea se va face în conformitate cu alegerea preferențială indicată de ofertant în anexa 6 din caietul de sarcini.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/11/2020