Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Roboty budowlane - 536720-2019

13/11/2019    S219    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2019/S 219-536720

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8960005779
Adres pocztowy: Wybrzeże L. Pasteura 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-367
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Tel.: +48 717841174
Faks: +48 717840045

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umed.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umed.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umed-wroc.logintrade.net
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-113/19
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chałubińskiego 7 (Działka nr 33, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki) we Wrocławiu, wraz z robotami towarzyszącymi, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanego obiektu (jeżeli pozwolenie będzie wymagane). Celem jest wykonanie prac projektowych, remontowo- konserwatorskich i budowlano-montażowych, prac termomodernizacyjnych oraz montaż stałego wyposażenia meblowego (w systemie zaprojektuj – wybuduj), zgodnie z:

1.1 Programem funkcjonalno- użytkowym – załącznik nr 8 do SIWZ.

1.2 Audytem energetycznym (prace termomodernizacyjne zgodne z projektem pn. „Termo-modernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 „

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 809 275.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45000000
45100000
45110000
45223000
45261000
45310000
45311000
45312311
45320000
45330000
45331100
45331210
45331200
45332200
45232460
45343000
45400000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Tytusa Chałubińskiego 7 we Wrocławiu

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chałubińskiego 7 (Działka nr 33, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki) we Wrocławiu, wraz z robotami towarzyszącymi, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanego obiektu (jeżeli pozwolenie będzie wymagane). Celem jest wykonanie prac projek-towych, remontowo- konserwatorskich i budowlano-montażowych, prac termomodernizacyjnych oraz montaż stałego wyposażenia meblowego (w systemie zaprojektuj – wybuduj), zgodnie z:

1.1 Programem funkcjonalno- użytkowym – załącznik nr 8 do SIWZ.

1.2 Audytem energetycznym (prace termomodernizacyjne zgodne z projektem pn. „Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach” Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”- Załącznik nr 9 do SIWZ.

1.3 Protokołem przeglądu okresowego – załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia w części dotyczącej termomodernizacji, jest współfinansowany z Projektu pn. „Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach” Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: cena realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 809 275.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01-00-0116/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia w części dotyczącej termomodernizacji, jest współfinansowany z Projektu pn. „Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach” Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

3. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w ppkt. 1.1) jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu, natomiast warunki, o których mowa w ppkt. 1.2), zostaną spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek. o których mowa w art. 24 ust.5 Pzp.

4. Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie nie-podlegania wykluczeniu oraz spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charak-terze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c. d.

5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 5.1) – 5.3) niniejszego rozdziału.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 5.1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępu-je się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem sa-morządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8 stosuje się.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 5.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 7, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samo-rządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8 stosuje się.

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 11 niniejszego rozdziału, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c. d

13. Forma dokumentów i oświadczeń.

1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1-4, składane jest w oryginale.

2) Forma dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5-11 i 16:

a) Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.d.

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

e) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26. 07. 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

15. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić, w ramach tzw. „procedury samooczyszczenia się”, dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za do-znaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązy-wania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

16. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

Przez uprawnienia budowlane rozumie się:

1)prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lub

2)odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz. 2272), lub

3)prawo do świadczenia na terytorium Polski usługi transgranicznej w roz. art. 5 pkt 10 ustawy cytowanej w ppkt. 2, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów bud. (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

** przez zabytek nieruchomy rozumie się, zgodnie z art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.): nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub rozbudowie, lub remoncie, lub odbudowie (w rozumieniu art. 3 Prawa budowlanego) obiektu budowlanego o powierzchni objętej robotami nie mniejszej niż 500,00 m2 każdy, w tym co najmniej 1 obiektu budowlanego wpisanego do ewidencji lub znajdującego się w rejestrze zabytków nieruchomych**.

4 .Dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane* w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub rozbudowie, lub remoncie, lub odbudowie (w rozumieniu art. 3 Prawa budowlanego) obiektu budowlanego wpisanego do ewidencji lub znajdującego się w rejestrze zabytków nieruchomych i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500,00m2 każdy oraz przez co najmniej18 miesięcy brał

Udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy podane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik 7 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2019r. o godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A.110.1

Za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wymagania dotyczące wadium.

1. Wysokość wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

2. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

3. Forma wniesienia wadium.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu;

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3.3. gwarancjach bankowych;

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.).

4. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pieniądzu (pkt. 3.1.)

4.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiające-go w Banku: Santander Bank Polska S.A. IV Oddział we Wrocławiu, o numerze: 72109024020000000630000428 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nr UMW/IZ/PN–113/ 19 na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chałubińskiego 7 we Wrocławiu”.

4.2 Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pozostałych formach (ppkt. 3.2. – 3.5.)

5.1. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (gwarancji, poręczenia – o których mowa

W ppkt. 3.2) – 3.5.)) powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.

5.2. W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, doku-ment powinien zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiają-cego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,

c) kwotę gwarancji / poręczenia,

d) termin ważności gwarancji / poręczenia, nie krótszy niż termin związania ofertą, wraz z oświadczeniem gwaranta / poręczyciela o nieodwołalności zabezpieczenia w okresie jego ważności,

e) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji / porę-czenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

5.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zasady zwrotu wadium.

6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najko-rzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zosta-ła wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 6.6.

6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wa-dium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wa-dium na podstawie ppkt 6.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Siwz – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Siwz na stronie internetowej; 3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2019