Dostawy - 537573-2022

Submission deadline has been amended by:  610946-2022
03/10/2022    S190

Polska-Szczyrk: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2022/S 190-537573

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
Adres pocztowy: ul. Plażowa 8
Miejscowość: Szczyrk
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Szczyrk
E-mail: przetargi.szczyrk@cos.pl
Tel.: +48 338178441
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.cos.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.cos.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sport

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa maszyny śnieżnej (ratraka) do przygotowania tras narciarskich

II.1.2)Główny kod CPV
34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej, nowej (rok produkcji 2022) maszyny śnieżnej dużej (ratraka) 300 – 330 kW do przygotowania tras narciarskich i wykonania toru SnowPark

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej, nowej (rok produkcji 2022) maszyny śnieżnej dużej (ratraka) 300 – 330 kW do przygotowania tras narciarskich i wykonania toru SnowPark

Dane techniczno-użytkowe ratraka wraz z wyposażeniem zostały określone w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i przepisów art. 5 k rozporządzenia

833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:

a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d)zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem miniPortalu https://

miniportal.uzp.gov.pl/ dokumenty lub oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tj.:

1)W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do

wykluczenia, na mocy art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wykonawcy muszą złożyć JEDZ w postaci elektronicznej

oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu

nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego–

Załącznik nr 6 do SWZ.

2) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących

oświadczeń lub dokumentów:

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, i pkt. 4 ustawy

(dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzone nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.,

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej, sporządzone według załącznika nr 3 do SWZ.

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy (według załącznika nr 4 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez

zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, ten

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

ust. 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub

dokumenty.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) – składa informację z

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, innych

równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust.3 pkt 1

7. Dokumenty, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w ust.6 pkt 1) lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Otwarcie ofert na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie

ofert ściągniętych przez Zamawiającego z jego konta ePUAP (skrzynka COS-IGB) podmiot Centralny Ośrodek

Sportu Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2022