We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Paslaugos - 540077-2019

Submission deadline has been amended by:  579937-2019
14/11/2019    S220    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Gniezno: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

2019/S 220-540077

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Gniezno
Nacionalinis registracijos Nr.: 63
Adresas: al. Reymonta 9–11
Miestas: Gniezno
NUTS kodas: PL41
Pašto kodas: 62-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Krzysztof Kaźmierski
El. paštas: k.kazmierski@ug.gniezno.idsl.pl
Telefonas: +48 614275753

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.urzadgminy.gniezno.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.urzadgminy.gniezno.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Gniezno

Nuorodos numeris: RG.271.27.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90000000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Usługa obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno oraz udostępnienie pojemników na odpady zmieszane i bioodpady oraz worków na odpady zbierane selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło). Dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i gniazd oraz wyposażenie, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy do Wykonawcy. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy możliwe są zmiany danych w zakresie zmiany adresów, liczby mieszkańców oraz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90514000
90500000
90511200
90513100
90511300
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL
NUTS kodas: PL41
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Teren gminy Gniezno

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Usługa obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Gniezno oraz udostępnienie pojemników na odpady zmieszane i bioodpady oraz worków na odpady zbierane selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło). Dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i gniazd oraz wyposażenie, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) należy do Wykonawcy. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy możliwe są zmiany danych w zakresie zmiany adresów, liczby mieszkańców oraz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

3.1. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach realizacji zamówienia

3.1.1. Zmieszane odpady komunalne:

a) uwarunkowania stawiane Wykonawcy: w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników i odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o następujących pojemnościach 120 l, 240 l, 1100 l. Potencjał techniczny Wykonawcy musi być dostosowany do odbioru odpadów z wszystkich ww. rodzajów pojemników. Szacowane ilości aktualnie używanej infrastruktury przedstawione zostały w rozdziale 2.6 niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z odbiorem odpadów, a także do niezwłocznego zgłaszania sytuacji, w których odbiór odpadów jest utrudniony lub niemożliwy ze względu na brak współpracy z właścicielem nieruchomości (np. odpady w pojemnikach o nietypowych parametrach niezgodnych z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno). W uzasadnionych przypadkach odpady zebrane w sposób nieselektywny mogą być umieszczone przez właścicieli nieruchomości w workach pod warunkiem, że umożliwiają weryfikację zawartości i są opisane w sposób czytelny i informujący o ich zawartości. Po pozytywnej weryfikacji takiego worka Wykonawca jest zobowiązany odebrać te odpady (nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, za wyjątkiem domków letniskowych). Wykonawca zobowiązany jest dysponować zwiększoną ilością pojemników, aby po uzgodnieniu z Zamawiającym wyposażyć poszczególne nieruchomości w dodatkowe pojemniki w przypadku większej ilości odpadów;

b) częstotliwość odbioru: zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno ustala się następujące minimalne częstotliwości odbioru odpadów: budynki jednorodzinne – raz na 2 tygodnie, w tym samym dniu tygodnia w określonych miejscowościach; budynki wielolokalowe – w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia raz na dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października raz na tydzień,w systemie „u źródła” budynki niezamieszkałe – co 2 tygodnie w tym samym dniu tygodnia, w systemie „u źródła” budynki niezamieszkałe (domki letniskowe) – w okresie od 1 maja do 30 września w sobotę co dwa tygodnie w sobotę – w systemie „u źródła”. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wywozu odpadów komunalnych poza wyznaczonym terminem, częstotliwość wywozu odbywa się analogicznie jak w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

3.1.2. Bioodpady a) uwarunkowania stawiane Wykonawcy: w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników i odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych bioodpadów z pojemników o następujących pojemnościach: 120 l, 240 l, 1100 l koloru brązowego.

3.1.3.Segregowane odpady komunale – system workowy.

3.2. Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3.3. Harmonogram odbior.

3.4. Instalacja, do której trafia odpady RIPOK Lulkowo.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2020
Pabaiga: 31/12/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniezno.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualny wpis do w/w rejestru.

b) wpis do Rejestru BDO – z wykazu musi wynikać, że Wykonawca może transportować odpady określone w opisie przedmiotu zamówienia.

— w celu spełnienia warunku Wykonawca na odrębne wezwanie Zamawiającego wskaże adres strony internetowej, na której znajduje się aktywny dla Zamawiającego wpis oraz poda numer rejestrowy nadany przez odpowiedni organ.

c) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

— w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min. 3.600 ton odpadów komunalnych od jednego Zamawiającego.

W celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego:

— wykaz dostaw lub usług wykonanych,

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do obsługi pojemników wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, które muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

— co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.

W celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego:

Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami;

c) Bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Gniezno lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gniezna, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażoną w miejsce do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Wyżej wymieniona baza powinna również być wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz w miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 17/12/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 17/12/2019
Vietos laikas: 09:10
Vieta:

Urząd Gminy Gniezno, al. Reymonta 9–11, 62-200 Gniezno, POLSKA

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

IV kwartał 2020 r.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Art. 179-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/11/2019