Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 540380-2018

08/12/2018    S237

Dania-Kopenhaga: Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus — produkcja zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018

2018/S 237-540380

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK011 Byen København
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi lokalnego monitorowania terenu w programie Copernicus — produkcja zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018

Numer referencyjny: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego ogłoszenia o zamówieniu jest zawarcie umowy ramowej o usługi z podmiotem gospodarczym, obejmującej produkcję map dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018. Dokładniej oczekuje się następujących produktów w zakresie danych:

1) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów w 2012;

2) mapa zmian pokrycia terenu / użytkowania gruntów w latach 2012–2018;

3) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów w 2018.

Ze względu na to, że zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości za rok 2012 nie można było zagwarantować wcześniej, od wykonawcy oczekuje się dokonania oceny, w celu sprawdzenia kompletności objęcia obszaru zainteresowania istniejącymi i możliwymi do wykorzystania obrazami satelitarnymi o bardzo wysokiej rozdzielczości za rok 2012. EEA zdecyduje, czy produkty dotyczące pokrycia terenu / użytkowania gruntów związane z rokiem 2012 (stan i zmiany) mogą zostać wykorzystane czy nie, w zależności od stopnia dostępnego objęcia tego obszaru danymi. Ze względu na złożoność aspektów będących przedmiotem zainteresowania, dyrektyw i naturalnej dynamiki w strefach przybrzeżnych, wykonawca będzie współpracował z krajowymi zainteresowanymi stronami w trakcie całego projektu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wszystkie usługi będą wykonywane głównie w siedzibie przyszłego wykonawcy, z możliwością organizacji okazjonalnych spotkań ad hoc w ramach programu Copernicus w siedzibie EEA w Kopenhadze lub w innych lokalizacjach.

II.2.4)Opis zamówienia:

EEA pełni kluczową rolę w rozwoju usług programu Copernicus, w szczególności w zakresie koordynacji technicznej usługi monitorowania terenu programu Copernicus. Celem mapowania tematycznego dotyczącego pokrycia terenu / użytkowania gruntów przy użyciu analizy statystycznej (metoda hotspot), będącego uzupełnieniem dla bardziej ogólnego mapowania odwzorowującego, jest dostarczenie informacji szczegółowych dotyczących pokrycia terenu i użytkowania gruntów, poprzez wprowadzanie poszczególnych rodzajów punktów zainteresowań. Usługa monitorowania terenu programu Copernicus, ściśle współdziałając z usługą monitorowania środowiska morskiego programu Copernicus, ma za zadanie wprowadzenie systemu monitorowania, który obejmie złożoną sytuację w środowiskach przybrzeżnych. Główny zakres zamówienia obejmuje produkcję map pokrycia terenu/użytkowania gruntów na terenach przybrzeżnych wraz z typową specyfikacją tematycznych map typu hotspot dla roku 2012 i 2018 oraz dostosowaną nomenklaturę zgodną programem dotyczącym pokrycia terenu Corine.

Celem niniejszego ogłoszenia o zamówieniu jest zawarcie umowy ramowej o usługi z podmiotem gospodarczym, obejmującej produkcję map dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w strefach przybrzeżnych w latach odniesienia 2012 i 2018. Dokładniej oczekuje się następujących produktów w zakresie danych:

1) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów w 2012;

2) mapa zmian pokrycia terenu / użytkowania gruntów w latach 2012–2018;

3) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów w 2018.

Ze względu na to, że zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości za rok 2012 nie można było zagwarantować wcześniej, od wykonawcy oczekuje się dokonania oceny, w celu sprawdzenia kompletności objęcia obszaru zainteresowania istniejącymi i możliwymi do wykorzystania obrazami satelitarnymi o bardzo wysokiej rozdzielczości za rok 2012. EEA zdecyduje, czy produkty dotyczące pokrycia terenu / użytkowania gruntów związane z rokiem 2012 (stan i zmiany) mogą zostać wykorzystane czy nie, w zależności od stopnia dostępnego objęcia tego obszaru danymi.

Ze względu na złożoność aspektów będących przedmiotem zainteresowania, dyrektyw i naturalnej dynamiki w strefach przybrzeżnych, należy ściśle współpracować z krajowymi zainteresowanymi stronami w trakcie całego projektu. Zadaniem wykonawcy będzie utworzenie platformy służącej konsultacjom i kontaktom z zainteresowanymi stronami i organami krajowymi, której celem będzie zwiększenie zaangażowania uczestników i asymilacja planowanych i przyszłych produktów i działań w zakresie monitorowania stref przybrzeżnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Copernicus – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3.4.2014 (Dz.U. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

jak określono w pkt 2.2.2.1 specyfikacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

siedziba EEA przy Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANIA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów (1 przedstawiciel każdego oferenta). Uprasza się o poinformowanie o tym Działu Zamówień EEA z wyprzedzeniem, najpóźniej do 14.1.2019, pocztą elektroniczną na adres: procurement@eea.europa.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W ciągu 3 lat od wejścia w życie pierwotnego zamówienia (zamówień) EEA zastrzega sobie prawo do skorzystania z możliwości przeprowadzenia procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu na nowe usługi z przyszłym wykonawcą (przyszłymi wykonawcami) poszczególnych części, zgodnie z drugim ustępem pkt 11.1 lit. e) i pkt. 11.4 załącznika I do rozporządzenia finansowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2018