Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 540380-2018

08/12/2018    S237

Danemarca-Copenhaga: Serviciile locale de monitorizare a suprafeței terestre Copernicus: producția de seturi de date de foarte înaltă rezoluție privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor pentru zonele de coastă din anii de referință 2012 și 2018

2018/S 237-540380

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen
Cod NUTS: DK011 Byen København
Cod poștal: 1050
Țară: Danemarca
Persoană de contact: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Serviciile locale de monitorizare a suprafeței terestre Copernicus: producția de seturi de date de foarte înaltă rezoluție privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor pentru zonele de coastă din anii de referință 2012 și 2018

Număr de referinţă: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Cod CPV principal
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta licitație urmărește stabilirea unui contract-cadru de servicii cu un operator economic care să acopere producția de hărți privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor în zonele de coastă pentru anii de referință 2012 și 2018. Mai precis, se prevăd următoarele ieșiri de date:

1) hărți privind starea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor pentru 2012;

2) hărți privind schimbarea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor în 2012-2018;

3) hărți privind starea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor pentru 2018.

Întrucât o acoperire suficientă a setului de date VHR2012 nu poate fi garantată în prealabil, se prevede că contractantul va efectua o evaluare, pentru a verifica gradul de acoperire al zonei de interes cu imaginile VHR2012 existente și utilizabile. În funcție de gradul de acoperire disponibil, AEM va decide dacă produsele privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor aferente anului 2012 (starea și schimbarea) pot fi implementate sau nu. Din cauza complexității intereselor, directivelor și dinamicii naturale în zonele de coastă, contractantul va interacționa cu părțile interesate naționale pe întreaga durată a proiectului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90700000 Servicii privind mediul
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DK011 Byen København
Locul principal de executare:

Toate serviciile se vor desfășura, în principal, la sediul viitorului contractant, cu întâlniri ocazionale la sediul AEM de la Copenhaga sau în alte locații pentru întâlnirile ad-hoc Copernicus.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

AEM joacă un rol esențial în dezvoltarea serviciilor Copernicus, în special în coordonarea tehnică a Serviciului de monitorizare a terenurilor Copernicus (SMTC). Cartografierea tematică a punctelor esențiale a SMTC vizează, pe lângă o cartografiere completă mai generică , oferă informații specifice și detaliate privind acoperirea terenului și utilizarea terenului prin abordarea anumitor tipuri de puncte esențiale. SMTC este în strânsă colaborare cu Serviciul de monitorizare a mediului marin Copernicus pentru a crea un sistem de monitorizare care să abordeze situația complexă în mediile de coastă. Obiectul principal al acestei licitații este implementarea cartografierii privind acoperirea terenului și utilizarea terenului în zonele de coastă cu specificațiile tipice ale unui produs de cartografiere tematică cu puncte esențiale pentru anii de referință 2012 și 2018 și o nomenclatură coerentă personalizată acoperii terenului.

Prezenta licitație urmărește stabilirea unui contract-cadru de servicii cu un operator economic care să acopere producția de hărți privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor în zonele de coastă pentru anii de referință 2012 și 2018. Mai precis, se prevăd următoarele ieșiri de date:

1) hărți privind starea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor pentru 2012;

2) hărți privind schimbarea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor în 2012-2018;

3) hărți privind starea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor pentru 2018.

Întrucât o acoperire suficientă a setului de date VHR2012 nu poate fi garantată în prealabil, se prevede că contractantul va efectua o evaluare, pentru a verifica gradul de acoperire al zonei de interes cu imaginile VHR2012 existente și utilizabile. În funcție de gradul de acoperire disponibil, AEM va decide dacă produsele privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor aferente anului 2012 (starea și schimbarea) pot fi implementate sau nu.

Din cauza complexității intereselor, directivelor și dinamicii naturale în zonele de coastă, este esențial să rămână în strânsă legătură cu părțile interesate la nivel național pe întreaga durată a proiectului. Se preconizează că contractantul va crea o platformă pentru consultarea și interacțiunea cu părțile interesate și autoritățile naționale, în scopul creșterii implicării utilizatorilor și adoptării produselor și activităților de monitorizare planificate și viitoare din zonele de coastă .

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Începere: 01/03/2019
Încheiere: 31/12/2020
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Copernicus - Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3.4.2014 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se specifică în secțiunea 2.2.2.1 din caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/01/2019
Ora locală: 10:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/01/2019
Ora locală: 14:00
Locul:

Sediul AEM din Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Danemarca

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Reprezentanții ofertanților (1 din partea fiecărui ofertant) pot să participe la ședința de deschidere. Ofertanții trebuie să trimită în prealabil o notificare în acest sens serviciilor de achiziții ale AEM, până la 14.1.2019 cel târziu, la adresa de e-mail procurement@eea.europa.eu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cursul celor 3 ani de la intrarea în vigoare a contractului (contractelor) originale, AEM își rezervă dreptul de a exercita opțiunea de a efectua o procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru noi servicii cu viitorul contractant în conformitate cu litera (e) de la sub-paragraful de la punctul 11.1 și de la punctul 11.4 din Anexa I la Regulamentul financiar.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/11/2018