Dostawy - 540860-2019

14/11/2019    S220    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

2019/S 220-540860

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 187-456077)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gaz-System S.A.
Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-337
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Wielowieyski
E-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odzieży ochronnej, najem, logistyka, pranie, serwis, impregnacja, znakowanie odzieży dlapracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

II.1.2)Główny kod CPV
18100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-456077

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

3. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

1) 2 zamówienia polegające na dostawie odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata;

2) 1 zamówienie polegające na praniu odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata;

3) 1 zamówienie polegające na dostawie odzieży specjalistycznej dla co najmniej 500 osób.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunku w ust. 3 pkt 1–3 powyżej w ramach jednej referencji z zastrzeżeniem, że dane zamówienie spełnia 3 warunki jednocześnie.

Powinno być:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

1) 2 zamówienia polegające na dostawie odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata,

2) 1 zamówienie polegające na praniu odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata,

3) 1 zamówienie polegające na dostawie odzieży specjalistycznej dla co najmniej 500 osób.

Uwaga: Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przez odzież ochronną rozumie odzież CE kat. I. Natomiast przez odzież ochronną specjalistyczną Zamawiając rozumie odzież CE kat. II oraz kat. III Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunku w ust. 3 pkt 1) - 3) powyżej w ramach jednej referencji z zastrzeżeniem, że dane zamówienie spełnia trzy warunki jednocześnie.

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: