TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 541553-2022

04/10/2022    S191

Lenkija-Rzeszów: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2022/S 191-541553

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Nacionalinis registracijos Nr.: PL823
Adresas: ul. Rynek 1
Miestas: Rzeszów
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pašto kodas: 35-064
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Wioletta Olbrycht
El. paštas: przetargi@erzeszow.pl
Telefonas: +48 178754636
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://bip.erzeszow.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://bip.erzeszow.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Opracowanie dokumentacji na budowę drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego z uzyskaniem decyzji ZRID, pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad robotami

Nuorodos numeris: ZP-I.271.61.202.2022
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskie-go nad robotami” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego”. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na prawach opcji, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Szacowana ilość – 5 pobytów (350 j.n.p.). Dokumentację Projektową należy opracować zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych (TOP). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji prac.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Mažiausios kainos pasiūlymas: 89 400.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 89 400.00 PLN į kurį atsižvelgta
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71248000 Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL823 Rzeszowski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Miasto Rzeszów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskie-go nad robotami” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego”. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na prawach opcji, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Szacowana ilość – 5 pobytów (350 j.n.p.). Dokumentację Projektową należy opracować zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych (TOP). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji prac. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na prawach opcji, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Szacowana ilość – 5 pobytów (350 j.n.p.).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na prawach opcji. Szacowana ilość – 5 pobytów (350 j.n.p.).

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti atvirame konkurse
Paaiškinimas:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały od-rzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Postępowanie nr ZP-I.271.36.119.2022 zostało wszczęte w dniu 31.05.2022 r., z terminem składania ofert do 4.07.2022 r. – w trybie przetargu nieograniczonego.

Do terminu wyznaczonego na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie art. 255 pkt 1 Pzp postępowanie unieważniono w dniu 4.07.2022r.

W związku z powyższym zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, biorąc pod uwagę fakt, że w prowadzonym uprzednio postępowaniu do terminu wyznaczonego na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta oraz mając na uwadze to, że pierwotne warunki zamówienia nie podlegają modyfikacji i są tożsame z warunkami ujętymi w treści pierwotnej procedury udzielania zamówienia, Zamawiający mając możliwość udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki postanowił przeprowadzić postępowanie w niniejszym trybie.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
14/09/2022
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Tomasz Swynczak „Usługi Projektowe Tomasz Swynczak”
Adresas: ul. Słowackiego 24/5
Miestas: Rzeszów
NUTS kodas: PL82 Podkarpackie
Pašto kodas: 35-060
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 89 400.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp – zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i w ppkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579–590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/09/2022