Paslaugos - 544576-2019

Submission deadline has been amended by:  579944-2019
18/11/2019    S222

Lenkija-Białystok: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

2019/S 222-544576

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miasto Białystok
Nacionalinis registracijos Nr.: PL343
Adresas: ul. Słonimska 1
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL841 Białostocki
Pašto kodas: 15-950
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
El. paštas: zzp@um.bialystok.pl
Telefonas: +48 858696280
Faksas: +48 858696249
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.bip.bialystok.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.bialystok.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.bip.bialystok.pl
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej
Adresas: Bitwy Białostockiej 2/2
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL841 Białostocki
Pašto kodas: 15-103
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Urszula Szkiłądź
El. paštas: dgk@um.bialystok.pl
Telefonas: +48 858696400
Faksas: +48 858696529
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.bip.bialystok.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.bialystok.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Nuorodos numeris: DGK-IV.271.65.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90000000 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

1) konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze I;

2) konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II

— według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdz. III SIWZ.

Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) rozliczanych miesięcznymi cenami ryczałtowymi wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 681 241.60 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos pirkimo dalies
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze I

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90000000 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL841 Białostocki
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze I, według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdz. III SIWZ.

Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) rozliczanych miesięczną ceną ryczałtową wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 822 813.56 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 12 500,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90000000 Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL841 Białostocki
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na konserwacji rowów, cieków i zbiorników wodnych na terenie miasta Białegostoku w Sektorze II, według mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis zamówienia określono w rozdz. III SIWZ.

Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) rozliczanych miesięczną ceną ryczałtową wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 858 428.04 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 31/12/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 13 000,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nie dotyczy

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nie dotyczy

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca powinien złożyć (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (na lub wg Załącznika nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg Załącznika nr 5 do SIWZ).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać (dotyczy części I i II):

a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – usługi lub usług polegających na utrzymaniu urządzeń wodnych lub innych pracach konserwacyjnych dotyczących rowów lub cieków lub rzek lub zbiorników wodnych na łączną sumę co najmniej 100 000,00 PLN brutto;

b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie nadzorowała prace, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w specjalizacji budownictwo hydrotechniczne lub melioracje.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania doświadczenia, podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nieobowiązujących Zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

Zastrzeżenie:

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w lit. a) zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum spełni postawiony warunek w wymaganym zakresie (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów);

2) doświadczenie Wykonawcy będzie uznawane, gdy Wykonawca wskaże usługi zakończone.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

I. Zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II. Informacja dotycząca zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu Wykonawcy usług o takim samym zakresie jak zamówienie podstawowe:

1) część I – zgodnie z rozdz. III SIWZ w zakresie części I;

2) część II – zgodnie z rozdz. III SIWZ w zakresie części II.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt 1, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do kwoty:

1) część I – 189 880,05 PLN netto;

2) część II – 198 098,78 PLN netto.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień w całym lub częściowym zakresie określonym w pkt 1.

4. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie dotyczącym części I i II.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 11:30
Vieta:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, sala nr 10, POLSKA

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

IV kwartał 2021 r.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa (do oferty):

1. jednolity europejski dokument zamówienia /ESPD (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka: Repozytorium wiedzy/Jednolity europejski dokument zamówienia.

Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (w formacie .xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów – jeżeli dotyczy.

3. Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dot. oferty najwyżej ocenionej)

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych i Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9. Zapisy w pkt 2 stosuje się odpowiednio.

IV. Inne dokumenty:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ – składa każdy z Wykonawców;

2) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku określonego w rozdz. V SIWZ.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ;

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg Załącznika nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-767
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587777
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miestas: Warszawa
Šalis: Lenkija
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy.

1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

2) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) terminy wniesienia odwołania:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych, niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI rozdziału 2 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe zasady wnoszenia skargi - zgodnie z przepisami art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-767
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587777
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/11/2019