29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 54485-2021

03/02/2021    S23

Francja-Negrepelisse: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 023-054485

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 012-023907)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Communauté des communes Quercy Vert-Aveyron
Krajowy numer identyfikacyjny: 20006688400012
Adres pocztowy: Maison de l'intercommunalité, 370 avenue du 8 Mai 1945
Miejscowość: Negrepelisse
Kod NUTS: FRJ28 Tarn-et-Garonne
Kod pocztowy: 82800
Państwo: Francja
E-mail: contact@quercyvertaveyron.fr
Tel.: +33 563309090
Faks: +33 563308177
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.quercyvertaveyron.fr/
Adres profilu nabywcy: http://www.marchespublics82.com

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Conception-réalisation d'une usine de production d'eau potable à Nègrepelisse

II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Conception réalisation pour la mise en œuvre d'une usine de production d'eau potable destinée à alimenter les communes d'Albias, Bioule, Montricoux, Nègrepelisse, Saint-Étienne-de-Tulmont et Vaïssac.

La station sera construite sur le site des Merlis à Nègrepelisse.

Capacité nominale de production: 6 400 m3/j extensible.

Stockage d'eau traitée in situ.

Le marché comprend également des travaux d'adaptation sur la prise d'eau brute.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 012-023907

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Capacité technique et professionnelle
Zamiast:
Powinno być:

Après la mention: en complément du 1er avis, veuillez trouver les informations suivantes: ajouter: En complément du 1er avis, veuillez trouver les informations suivantes: — limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer et nombre maximal: trois;

— critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

—— moyens humains et matériels spécifiques à l'opération: 30 points dont:

a) encadrement et gestion de l'opération:25%;

b) ingénierie: 25%;

c) travaux:50%;

—— qualité et pertinence des références mises en avant: 50 points, dont:

1) conception et construction de stations de traitement d'eau potable: 50%;

2) construction d'ouvrages du génie civil de l'eau: 35%;

3) maîtrise d'œuvre:10%;

4) aménagements architecturaux et paysagers: 5%;

—— qualifications et identifications professionnelles: 20 points.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: