Dostawy - 545544-2018

12/12/2018    S239    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Włodawa: Lampy i oprawy oświetleniowe

2018/S 239-545544

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Włodawa
ZPA.271.37.2018
al. Józefa Piłsudskiego 41
Włodawa
22-200
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Jankowska, Aneta Piędzio
Tel.: +48 825721444
E-mail: info@wlodawa.eu
Faks: +48 825722454
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.wlodawa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne

Numer referencyjny: ZPA.271.37.2018
II.1.2)Główny kod CPV
31520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W ramach zadania inwestycyjnego: Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu: Włodawa - miasto z energią - oświetlenie uliczne, należy wykonać dostawę opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi i zainstalować dostarczone oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED, na wybranym obszarze Miasta Włodawa. Koszty kwalifikowane: demontaż 1 172 szt. istniejących opraw, dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 1 172 sztuk., instalację i uruchomienie dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Włodawa (tabele i mapa), w ilości 1 172 szt., dostawę i instalację 41 szt. szafek oświetleniowych, dostawę i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem. Informacje dot. wnoszenia elektronicznego nie pieniężnych form wadium zawiera rozdział 8 SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 350 515.23 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110
45311200
45311100
71355200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Włodawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Koszty niekwalifikowane: demontaż 48 szt. istniejących opraw,dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 48 sztuk. instalację i uruchomienie dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Włodawa (tabele i mapa), w ilości 48 szt.,Przedmiot zamówienia został opisany poprzez: Określenie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Włodawa w ramach projektu:Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacji materiałów i dostaw, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w zapisach dokonanych w załączniku 1 a treścią SIWZ, jako wiążące należy przyjąć zapisy zawarte w SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia:Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane:znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces:oznakowanie,systemy odniesienia (normy), oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające ich równoważność w zakresie, na jaki się na nie powołuje w swojej ofercie. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w wymaganiach zamawiającego, stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego opisie. Kluczowym systemem odniesienia dla rozwiązań równoważnych jest spełnienie przy oferowanej dostawie zainstalowanej mocy systemu oświetleniowego wymagań określonych w normie PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg lub równoważnego systemu odniesienia i normie PN-EN 12464-2 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93,2007, poz. 623, ze zm.) lub równoważnego systemu odniesienia, w zakresie parametrów oświetlenia drogi, na które te systemy się powołują. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznaczają, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.Więcej informacji dot. równoważności zawiera Siwz.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które Zamawiający może zamieścić w ogłoszeniu wskazane jest aby wykonawca zapoznał się z całą dokumentacją postępowania zamieszczoną w BIP Urzędu. Przewiduje się zastosowanie zastosowanie tzw. procedury odwróconej zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 350 515.23 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RP LU.05.05.00-06-0032/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego i że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje dostęp do ich zasobów.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań szczegółowych. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym w ust. 3, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej jednolitym dokumentem sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym:a) w przypadku „jednolitego dokumentu” należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 z późn. zm.) pomocnym będą informacje znajdujące się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wypełniania jednolitego dokumentu. Wymagania dotyczące elektronicznej formy składania JEDZ określono szczegółowo w rozdziale 7 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, ·w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa również jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca składa dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający informacje wymagane w Części II: Informacje dotyczące Wykonawcy sekcja A i B oraz w Części III: Podstawy wykluczenia, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty w Część VI: Oświadczenia końcowe. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca, należy dołączyć dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w Część IV – kryteria kwalifikacji. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zgodnie z art. 25a ust.5 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty zamówienia dotyczące podwykonawców. W celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w tabeli nr I zał.1 do SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy - na etapie składania ofert: 1) wykazania w dokumentach składających się na treść oferty, że zainstalowania moc wszystkich oferowanych opraw (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy oprawy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24) jest nie większa niż 84,84 kW, wykazania, że oferowane oprawy oświetleniowe spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego, czyli gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg, sporządzając w tym celu obliczenia fotometryczne oświetlenia dróg i ulic zawierających wszystkie elementy zawarte w obliczeniach stanowiących zawartość "Opisu wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Włodawa – zał.1 do SIWZ oraz podanych w Zestawieniu danych wsadowych do obliczeń fotometrycznych modernizowanego oświetlenia drogowego – zał. 11 do SIWZ, oraz są zgodnie z danymi technicznymi właściwości oferowanych opraw oświetleniowych. Więcej szczegółowych informacji dot. wymaganych obliczeń fotometrycznych zawiera rozdział 6 ust. 16 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a)Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, ·co najmniej 900.000,00 zł,b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 900.000,00 zł. Zamawiający żąda: 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. cd wymagań Zamawiającego dot. dokumentów jakościowych rozdz.6 ust. 16 SIWZ: Obliczenia fotometryczne i dane techniczne właściwości opraw oświetleniowych stanowią integralną część oferty, dlatego ich brak przy składaniu oferty skutkuje odrzuceniem oferty. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w sposób określony w rozdziale 7 ust. II SIWZ. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego: 1) karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio w tabeli numer 5 zał.1 do SIWZ. 2) sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą lub certyfikującą oznakowanie oferowanych opraw oświetleniowych znakiem ENEC lub znakiem równoważnym, lub inny dokument równoważny sprawozdaniu z badań.Przykładowy szczegółowy zakres badań przeprowadzanych podczas certyfikacji jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pod adresem:http://www.pkn.pl/var/resources/1/1/812/2006_95_WE.pdf. Za równoważne oznakowaniu ENEC wyrobu uważa się jego inne oznakowanie potwierdzające spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności normy EN-60598, dotyczącej opraw oświetleniowych wymagania ogólne i badania

Lub spełnianie równoważnych systemów odniesienia, co oznacza spełnianie przynajmniej cech techniczno-użytkowych wyrobów na poziomie wymogów zawartych w normach europejskich, dotyczących opraw oświetleniowych wyszczególnionych w zakresie badań przywołanych powyżej.Sprawozdanie z badań lub inny dokument równoważy winno:potwierdzać spełnianie przez wyrób norm europejskich, a w szczególności EN-60598, dotyczącej opraw oświetleniowych wymagania ogólne i badania lub w równoważnych systemach odniesienia wskazywać zgodność każdego elementu, z którego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi lub równoważnymi systemami odniesienia;3) próbki oferowanych kompletnych opraw po 1 szt., z każdego typoszeregu, co oznacza dostarczenie oprawy o reprezentatywnych wymiarach oprawy i o maksymalnej mocy z danego typoszeregu. Wykonawca poprzez złożone próbki opraw z typoszeregu wskazanego w ofercie winien wykazać spełnianie odpowiednich parametrów techniczno-użytkowych określonych: w tabeli nr 5 zał.1 do SIWZ – dla oprawy ulicznej. Próbki kompletnej oprawy dotyczą: typoszeregu oferowanych opraw, które charakteryzuje: wymiar i maksymalna moc nominalna zasilacza oprawy, przed zaprogramowaniem. Zatem np., jeżeli dla oświetlenia drogowego oprawy będą w jednym wymiarze i z jednym typem zasilacza o nominalnej mocy maksymalnej np. 100 W, Wykonawca składa jedną próbkę o mocy 100 W. Jeżeli będą występowały różne moce nominalne zasilaczy, to dla każdej mocy nominalnej zasilacza.Sprawozdanie z badania LM80-08 oraz Memorandum Techniczne TM21-11 stanowią integralną część oferty, dlatego ich brak przy składaniu oferty skutkuje odrzuceniem oferty. Zgodnie z rozdz. 6 ust.1 SIWZ -W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów(składane na wezwanie):1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp. cd1, niżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd1,...oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5i6 ustawy Pzp. Informacja lub dokument, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 – 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej,cd2 niżej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w ramach odrębnych zamówień (umów) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z instalacją (montażem) oświetlenia drogowego (ulicznego) LED na drogach publicznych o wartości min. 200 tys. brutto, przy czym dopuszcza się, że dostawa z montażem opraw oświetlenia drogowego (ulicznego) LED mogła być wykonana w ramach robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie oświetlenia drogowego (ulicznego) LED.

b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego: minimum 2 osoby, posiadające następujące kwalifikacje zawodowe:aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod napięciem do 1 kV, wydane przez ośrodek szkoleniowy,minimum 1 osobę, posiadającą kwalifikacje zawodowe:Kierownika robót posiadającego uprawnienia (lub równoważne wystawione na obowiązujących przepisach) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada doświadczenie w okresie 3 lat w kierowaniu wykonaniem modernizacji, oświetlenia ulicznego polegające na zrealizowaniu jednej od początku do końca dostawy z instalacją lub roboty budowlanej w zakresie której była wykonana modernizacja systemu oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia modernizacji, nazwę zadania modernizowanego oraz wartość inwestycji) oraz określi zakres wykonywanych przez wskazane osoby czynności i przedstawi informację o podstawie dysponowania tymi osobami.Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.). Wykonawca składa: 3) Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; (Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót bud., a nie w formule dostaw z montażem.)

4) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z zał. 6 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.2 dot.zapisów rozdz.6 ust.13 Siwz: ..cd...5)decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2016r. poz.716);10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zał.nr 8. W odniesieniu do podmiotów na zasoby, których Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada dokumenty wymienione w § 5 pkt 1- 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.tak jak wobec Wykonawcy:1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp..., 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt1 Pzp; 5) oświadczenie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp,o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;Ze względu na ograniczoną ilość znaków z pozostałymi dokumentami należy zapoznać się w rozdz.6 ust. 15 pkt 6-9 SIWZ

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej, na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w zał. nr 7 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w §14 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ. Cd. Wykluczeniu podlega też wykonawca i podmiot trzeci na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pzp. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN, przed upływem terminu składania ofert na okres, co najmniej związania ofertą. Zgodnie z wymogami rozdz. 8 SIWZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/01/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Sekretariat (I piętro) Urzędu Miejskiego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa. Minimalny okres związania ofertą 60 dni. Za 1 m-c należy rozumieć 30 dni zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej. Zabezpieczenie wnosi się w formach i na zasadach określonych w rozdziale 15 SIWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione:Dariusz Redziński, ekspert tech.; Leszek Wiatrowski, Aneta Piędzio, Małgorzata Jankowska. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Szczegóły opisano w rozdziale 7 SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:/umwlodawa/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej info@wlodawa.eu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Regulamin korzystania z miniPortalu dostępny jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal i opatrzony nazwą: Instrukcja użytkownika systemu miniPortal E PUAP.PDF, Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z wyżej wskazanych formatów.Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email - info@wlodawa.eu.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokum. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o dzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 25a ust.5 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty zamówienia dotyczące podwykonawców.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można zamieścić w ogłoszeniu bardzo prosimy Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu do zapoznania się z całą dokumentacją postępowania dostępną pod adresem BIP Urzędu: www.bip.wlodawa.eu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2018