Roboty budowlane - 545605-2021

26/10/2021    S208

Francja-Rouen: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 208-545605

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 204-534258)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: metropole rouen normandie
Krajowy numer identyfikacyjny: 20002341400101
Adres pocztowy: le 108, 108 allée François Mitterrand
Miejscowość: Rouen
Kod NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Kod pocztowy: 76176
Państwo: Francja
E-mail: demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr
Tel.: +33 232764422
Faks: +33 232764429
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
Adres profilu nabywcy: http://www.mpe76.fr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

construction d'une station de pompage d'eau potable à Saint Pierre les Elbeuf

Numer referencyjny: 21-Eau-Lcem-Spepstple
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

le présent marché concerne :- travaux de création d'un local de pompage- fourniture, pose et mise en service de 2 pompes 80 m3/h, 30 m Hmt environ- fourniture et pose de tous les équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement de la station de pompage- fourniture, pose et mise en service de tous les équipements de contrôle et suivi des paramètres de fonctionnement- fourniture, programmation, pose et mise en service de l'automate de télégestion- fourniture et pose d'un dispositif anti-intrusion- fourniture, mise en place et/ou raccordement de tous les équipements électriques nécessaires au fonctionnement de la station de pompage- remplacement de la clôture et du mur de soutènement en limite de parcelle, parallèle à la rue aux Thuilliers (environ 15 ml)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 204-534258

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

date : le 16/11/2021 à 14h00

Powinno być:

date : le 23/11/2021 à 14h00

VII.2)Inne dodatkowe informacje: