Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 54570-2014

Wyświetl widok skrócony

18/02/2014    S34

Belgia-Bruksela: Wstępne ogłoszenie informacyjne DG ds. Środowiska na rok 2014

2014/S 034-054570

 1.Instytucja zamawiająca:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Dział SRD.2 — Finanse, BU-9 01/005, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Planowane zamówienia w 2014:

ENV A.1 — Ekoinnowacje i gospodarka obiegowa:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Ocena różnych narzędzi komunikacji na potrzeby upowszechniania informacji na temat śladu środowiskowego; kwiecień 2014; 500 000; usługi.
Wdrożenie środków na podstawie informacji dotyczących zrównoważonej żywności, w tym środków mających na celu ograniczenie marnowania żywności; kwiecień 2014; 400 000; usługi.
Sporządzenie tablicy wyników dla ekoinnowacji (środki wspierające program CIP-EIP); kwiecień 2014; 300 000; usługi.
ENV A.2 — Gospodarka odpadami i recykling:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Określenie i ocena wariantów polityki mających na celu usunięcie barier uniemożliwiających recykling na rynku wewnętrznym UE; marzec 2014; 200 000; badanie.
Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków (zachęta finansowa); marzec 2014; 200 000; badanie.
Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków (wykaz placówek recyklingu statków UE); marzec 2014; 3 000 000 (750 000 x 4); umowa ramowa.
ENV A.3 — Chemikalia:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Pomoc techniczna we wdrażaniu strategii w obszarze substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego; kwiecień 2014; 2 500 000 (1 250 000 x 2); umowa ramowa.
Pomoc techniczna we wdrażaniu dyrektywy 2010/63/UE; kwiecień 2014; 340 000; usługi.
ENV B.2 — Różnorodność biologiczna:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie we wdrożeniu zielonej infrastruktury; marzec 2014; 300 000; usługi.
Wsparcie w dążeniu do zapobiegania występowaniu inwazyjnych gatunków obcych w drodze skanowania otoczenia; maj 2014; 100 000; badanie.
Wdrożenie celu 2 strategii UE w obszarze różnorodności biologicznej; marzec 2014; 200 000; usługi.
Ocena środków finansowych na różnorodność biologiczną w budżecie 2014–2020, łącznie z monitorowaniem; maj 2014; 150 000; usługi.
Instrument finansowania kapitału naturalnego; kwiecień 2014; 100 000; usługi.
ENV B.3 — Przyroda:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie techniczne nowego procesu biogeograficznego; marzec 2014; 900 000 (300 000 x 3); usługi.
Wsparcie techniczne platformy UE poświęconej dużym zwierzętom mięsożernym; marzec 2014; 450 000 (150 000 x 3); usługi.
Materiały informacyjne dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej; marzec 2014; 495 000 (165 000 x 3); usługi.
Wsparcie w ocenie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego przyrody; marzec 2014; 600 000; usługi.
W jakim stopniu Natura 2000 obejmuje różnorodność biologiczną?; marzec 2014; 250 000; badanie.
Europejski czerwony wykaz owadów Orthoptera; marzec 2014; 250 000; usługi.
ENV C.1 — Woda:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Zamówienie na usługi opracowania narzędzi i usługi na potrzeby Europejskiego Systemu Informacji Wodnej (WISE) oraz stworzenia wspólnych ram wymiany informacji i wdrażania polityki wodnej i morskiej; marzec 2014; 750 000 (250 000 x 3); usługi.
Wsparcie innowacyjnego partnerstwa UE w dziedzinie zasobów wodnych; marzec 2014; 1 500 000; usługi.
Wsparcie w stworzeniu i stosowaniu mechanizmu wzajemnej oceny na potrzeby wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej; kwiecień 2014; 250 000; usługi.
ENV C.3 — Powietrze i emisje przemysłowe:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Wsparcie techniczne we wdrożeniu dyrektywy siarkowej; kwiecień 2014; 200 000; usługi.
ENV D.4 — Zarządzanie, informacja i sprawozdawczość:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Ocena dostępu do informacji i danych dotyczących środowiska w kontekście dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska; maj 2014; 183 000; badanie.
ENV E.1 — Stosunki międzynarodowe, regionalne i dwustronne:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Projekt pilotażowy — utworzenie w Europie południowo-wschodniej regionalnego centrum zaawansowanego recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych; maj 2014; 750 000; usługi.
E.3 i E.4 — LIFE:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Pomoc i wsparcie techniczne w monitorowaniu projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje na działalność), upowszechnianiu informacji na temat programu LIFE oraz w realizacji innych powiązanych działań; maj 2014; 60 000 000 (15 000 000 x 4); umowa ramowa.
ENV F.1 — Efektywność zasobów i analiza ekonomiczna:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Badanie dotyczące testu warunków skrajnych dla zasobów przeznaczonego dla przedsiębiorstw; maj 2014; 160 000; badanie.
Badanie dotyczące obowiązku powierniczego i efektywności zasobów; maj 2014; 140 000; badanie.
Badanie uzupełniające dotyczące niekonwencjonalnych paliw kopalnych (zarządzanie ryzykiem; normy); marzec 2014; 250 000; badanie.
Badanie dotyczące skutków szkodliwych dla środowiska dotacji na realizację celów polityki środowiskowej; maj 2014; 140 000; badanie.
Umowa ramowa o analizę ekonomiczną polityki w obszarze środowiska, efektywności zasobów i zrównoważonego rozwoju; wrzesień 2014; 12 000 000 (na 4 lata); umowa ramowa.
ENV F.3 — Wiedza, zagrożenia i środowisko miejskie:
nazwa projektu; planowana data publikacji; orientacyjny budżet (EUR); rodzaj zamówienia (umowa o usługi, umowa o badanie lub umowa ramowa):
Studium ewaluacyjne dotyczące kryteriów zrównoważenia dla miast; październik 2014; 100 000; usługi.
Badanie sondażowe dotyczące informowania o ryzyku oraz postrzegania przez społeczeństwo zagrożeń dla środowiska; październik 2014; 130 000; usługi.
Ocena dyrektywy 2002/49/WE dotyczącej hałasu; marzec 2014; 300 000; usługi.