Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 545948-2019

19/11/2019    S223

Belgia-Bruksela: Zamykanie luk w danych i przygotowania na rzecz paneuropejskich działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

2019/S 223-545948

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Adres pocztowy: Avenue d'Auderghem 45 — Office Brey 10/124
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/growth/
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zamykanie luk w danych i przygotowania na rzecz paneuropejskich działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Numer referencyjny: 760/PP/GRO/PPA/19/11229
II.1.2)Główny kod CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rodzaj i format zbieranych danych różni się w zależności od kraju członkowskiego i stanowi to przeszkodę w zakresie porównywania danych i tym samym uniemożliwia skuteczną ocenę potencjału najlepszych praktyk i skutecznego podejścia do kwestii bezpieczeństwa.

Projekt ma na celu zmapowanie bieżących danych i opracowanie propozycji, jak można zaradzić brakowi wspólnych danych, by zapewnić wiarygodne zestawy danych, które pozwolą na podjęcie decyzji ustawodawczych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na poziomie krajów członkowskim oraz na poziomie UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 630 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zamówienia jest zmapowanie stosowanej terminologii oraz danych zbieranych przez kraje członkowskie UE w odniesieniu do pożarów oraz zaproponowanie wspólnej terminologii oraz metody zbierania niezbędnych danych w każdym kraju członkowskim UE w celu zgromadzenia wiarygodnych zestawów danych (w oparciu o ustandaryzowane warunki). To z kolei pozwoli na podejmowanie decyzji opartych na wiedzy w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego na poziomie krajów członkowskich i na poziomie UE w odniesieniu do pożarów budynków (to jest domów, bloków mieszalnych, biur, budynków biurowych, szpitali, szkół, przedszkoli, domów opieki itp.).

Projekt pilotażowy może prowadzić do potencjalnych działań przygotowawczych, by wdrożyć inicjatywy na poziomie UE, które stanowić będą wsparcie dla krajów członkowskich w zakresie działań w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, w tym w zakresie działań renowacji budynków, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Europejczyków i Europejek oraz do zrównoważonego rozwoju i nowych miejsc pracy w Europie.

Poza uwzględnieniem bieżących praktyk w zakresie terminologii bezpieczeństwa pożarowego i zbierania danych w krajach członkowskich UE, projekt pilotażowy zidentyfikuje najlepsze praktyki poza UE, co najmniej w USA, Kanadzie, Norwegii i Australii. Obejmie on również bieżącą harmonizację terminologii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zbierania danych w UE i na świecie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: metodologia / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: zarządzanie projektem i zasoby / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: kompletność, przejrzystość i prezentacja oferty / Waga: 20
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 630 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pilotażowy Parlamentu Europejskiego - Zamykanie luk w danych i przygotowania na rzecz paneuropejskich działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - procedura otwarta nr 760/PP/GRO/PPA/19/11229.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Język roboczym zamówienia w zakresie projektu: „Zamykanie luk w danych i przygotowania na rzecz paneuropejskich działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” jest język angielski.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Komisja Europejska — Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs — Breydel Building — Avenue d'Auderghem 45 — 1040 Brussels, BELGIA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Składanie ofert dla niniejszego zaproszenia możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów procedur odwoławczych: zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2019