Prekės - 546646-2019

19/11/2019    S223

Danija-Ærøskøbing: Vaistai diabetui gydyti

2019/S 223-546646

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ærø Kommune
Nacionalinis registracijos Nr.: 28856075
Adresas: Rådhuset, Statene 2
Miestas: Ærøskøbing
NUTS kodas: DK03 Syddanmark
Pašto kodas: 5970
Šalis: Danija
Asmuo ryšiams: Christian Lindemer
El. paštas: kontakt@tohv.dk
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.aeroekommune.dk/
Pirkėjo profilio adresas: https://tender.konnect.dk/invite/566
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

EU-udbud af diabeteshjælpemidler til Ærø Kommune

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33615000 Vaistai diabetui gydyti
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Nærværende udbud vedrører rammeaftale vedrørende levering af diabeteshjælpemidler til Ærø Kommune, Ældre- og sundhedsforvaltningen.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33615000 Vaistai diabetui gydyti
33141220 Kaniulės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: DK03 Syddanmark
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ærø Kommune

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Udbuddet omfatter bestilling og levering af diabetesprodukter til visiterede borgere. Rammeaftalen har en varighed på 4 år.

Der er tale om en ikke eksklusiv rammeaftale, men det er ordregivers intention, at den overvejende del af ordregivers centrale indkøb af diabeteshjælpemidler foretages via den indgåede rammeaftale. Visiterede borgere har dog mulighed for at foretage indkøb af diabetesprodukter uden for aftalen, i medfør af servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg.

Aftalen vil blive indgået med én leverandør.

Parternes rettigheder og forpligtelser er anført i rammeaftalen, herunder hensyn til mulighed for produktudvikling og digital udvikling i rammeaftaleperioden.

Ærø Kommune har idag ca. 180 borgere med en bevilling. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Implementering og udvikling / Lyginamasis svoris: 25
Kaina - Lyginamasis svoris: 75
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 201-487789
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Ordregiver annullerer udbuddet på grund af uklarheder i udbudsmaterialet, som har medført, at Ordregiver ikke i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2, kan gennemføre evalueringen på baggrund af de modtagne tilbud.

Det er Ærø Kommunes hensigt at kunne offentliggøre et nyt udbud snarest muligt, når revideret udbudsmateriale er udarbejdet.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Klagenævnet for Udbud
Adresas: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Miestas: Viborg
Pašto kodas: 8800
Šalis: Danija
El. paštas: klfu@naevneneshus.dk
Telefonas: +45 72405600
Interneto adresas: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresas: Carl Jacobsens Vej 35
Miestas: Valby
Pašto kodas: 2500
Šalis: Danija
El. paštas: kfst@kfst.dk
Telefonas: +45 41715000
Interneto adresas: http://www.kfst.dk
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/11/2019